Utlysning av midler til etablering av nye forskningsprogramområder ved TekNat


En million kroner skal fordeles til nye forskningsprogramområder ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet. Søknadsfristen er 22. april 2012.

Vi viser til vedtak foretatt i styret vedrørende videreførelse av forskningsprogramområder. Totalt NOK 1,9 mill er avsatt som øremerkede midler i ramme tildelt fakultetet for 2012. I budsjettprosessen for 2012 besluttet dekan å tildele NOK 0,15 mill til hvert av de seks nåværende programområdene. Dette betyr at det er NOK 1.mill igjen å fordele. Disse midlene lyses nå ut for opprettelse av nye programområder.

Midler til nye programområder skal benyttes til å fremme forskning innenfor et temaområde. Et programområde skal:

 • Utvikle et sammenhengende forskningsprogram, ikke bare med et tema, men med felles problemstillinger, teori, metode og fremgangsmåte.
 • Ha en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer, og gjerne 7-8 inkludert stipendiater. Gruppen må ha en kjerne ved UiS, men gjerne også ha eksterne deltagere.
 • Ha tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde i forhold til programmet som er definert, og ha planer for kompetanseutvikling
 • Ha et betydelig potensial for ekstern finansiering.

Programområdene som etableres bør kunne utvikle forskningsaktivitet på et så høyt nivå at de kan være fremtidige kandidater for søknader om status som ”Senter for fremragende forskning” (SFF) eller ”Senter for innovasjonsforskning” (SFI).

Det må oppnevnes en administrativ leder av forskningsprogramområdet som har ansvar for at midlene blir benyttet ut fra forutsetningene. Beløpsintervall er mellom NOK 0,15-0,5 Mill. per år.

Fra det Sentrale forskningsutvalget (SFU) er det lagt vekt på følgende:

 • Formidling av forskning
 • Vitenskapelig publisering
 • Ekstern finansiering
 • Tilknytning til fakultetets handlingsplan

Dekan finner det rimelig at programområdene ivaretar kostnader som naturlig kan ses i tilknytning til aktivitet på det aktuelle forskningsområdet. Dette kan være:

 • Egenandeler ifm eksternt finansiert virksomhet
 • Reisevirksomhet ifm publisering/konferanser
 • Ordinære driftskostnader/mindre utstyrskjøp
 • Frikjøp(lønn) av aktører tilknyttet programområdet

Under forutsetning av at universitetsstyret viderefører programområdene i sin nåværende form kan områdene forvente støtte i tre år, men med årlig rapportering, justering og retildeling av budsjett.

Søknader om midlene skal sendes på e-post til saksbehandler Øystein Jegtvik (oystein.jegtvik@uis.no). Samlede oversikter vil bli sendt til instituttleder for vurdering og innspill til prioritering. Dekan Ole Ringdal foretar en samlet vurdering og gir en innstilling til ledermøte innen 24. april 2012, før søknadene sendes til endelig vurdering i neste møte i sentralt forskningsutvalg (SFU).

Hilsen
Ole Ringdal
dekan


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (30.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol