Dekanvedtak pr 18.11.09


Her er de siste dekanvedtakene per 18.11.09

 

Sak: 2009/311

 

Dato: 30.09.2009

Godkjenning av Graden bachelor i ingeniørfag maskin for studenter fra teknisk fagskole innen retningen maskin

 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi har søkt om å få godkjent et bachelor løp i ingeniørfag innen maskin på 120 studiepoeng for studenter som har fullført Teknisk fagskole innen retningen maskin + 2FY/Fysikk 1 og 3MX/R1+R2

Søkere som kommer fra Teknisk fagskole med fagplan som er nyere enn fra 1998/1999 må ha bestått eksamen i + 2FY/Fysikk 1 og 3MX/R1+R2 for å være kvalifiserte for opptak til bachelor innen ingeniørfag.

 Søknad om innpass på inntil 60 studiepoeng vil bli behandlet individuelt slik at aktuelle studenter får individuelle utdanningsplaner basert på en forhåndsgodkjent studieplan som tar utgangspunkt i søkere som har sin utdanning fra Stavanger Offshore tekniske fagskole, innen retningene maskin. Instituttet har utarbeidet en slik felles forhåndsgodkjent studieplan på 120 studiepoeng. Dette gjøres både for å forenkle, og for å kvalitetssikre saksbehandlingen av innpass - sakene.

 Studenter som søker fra annen teknisk fagskole vil bli vurdert individuelt og emner blir innpasset etter mal fra den forhåndsgodkjente studieplanen.

 Når det gjelder vitnemål for disse studentene så godkjennes eksterne emner fra teknisk fagskole likt som for innpass fra andre universitet og høyskoler.

 Dekanvedtak

På grunnlag av anbefalinger fra Kvalitetsutvalget ved det teknisk naturvitenskapelige fakultet 24.09.2009 vedtar dekan at studenter fra Teknisk fagskole studieretning maskin som er tatt opp på bachelorstudiet i maskin kan søke om innpass med inntil 60 studiepoeng(SAK2009/3515) for å oppnå graden Bachelor i ingeniøfag.

 For søkere fra Stavanger Offshore tekniske fagskole, innen retningene maskin vil studieplanene være like og forhåndsgodkjente.

 Søkere fra andre tekniske fagskoler vil bli vurdert individuelt og få emner innpasset etter mal fra den forhåndsgodkjente studieplanen fra Stavanger Offshore tekniske fagskole.

 Per Arne Bjørkum

Dekan

Randi Storhaug

Rådgiver Saksbehandler: Randi Storhaug, tlf.: 51 83 17 32

 

VEDTAK FORETATT AV DEKAN PÅ GRUNNLAG AV DELEGASJONSBESTEMMELSER

 

Dekanvedtak - opprettelse av emner i kurspakke til Acergy

(2009/311)

 Acergy tok et initiativ ovenfor universitetet rett etter sommerferien for å utnytte den ledige kapasiteten de nå har for å heve kompetansen og forberede seg på operasjoner i nord. Acergy og universitetet startet planlegging av kompetansegivende kurs i august og har mellom annet samarbeidet med NAV om finansiering. Kursopplegget er utarbeidet i et samarbeid mellom Acergy, UiS Pluss (seksjonen for etter- og videreutdanning) og flere ansatte på TekNat. Det legges opp til et kurs på 60 studiepoeng fra november til juli. Kursopplegget fokuserer på marine oppdrag i nordområdene og vil rette seg mot oljeselskaper med ledig kapasitet.

 Tekniske løsninger og miljøspørsmål vektlegges. Fram til jul gis det spesialundervisning for gruppen av studenter og to nye kurs er utarbeidet. To kurs tilpasses til kursdeltagerenes behov. På våren skal deltagerene følge flere ordinære kurs og enda et nytt kurs i arktisk teknologi tilrettelegges for deltagerene (ref.Ove Tobias Gudmestad).

 Kurspakken består av følgende emner

 Høstemner:

FXMOA100 Arctic Technology I (5 sp) nytt emne

 FXMOA110 Operations and maintenance in Northern areas (5 Sp) nytt emne basert på MOM460

FXMOA120 Arctic Environmental Technology (5 Sp) nytt emne

FXMOA130 Offshore Industry and Arctic Environment (5 Sp) nytt emne basert på MOT490

Vår emner:

FXMOA xxx Arctic Technology II (5 sp) nytt emne

FXMOA xxx Ecotoxicology (5 Sp) tilsvarer MBI100

FXMOA xxx Project Management 1 (5 Sp) tilsvarer MIN230-1

 FXMOA xxx Reliability Analysis (10 Sp) tilsvarer MOS190-1

FXMOA xxx Marin technology and design (10 Sp) nytt emne basert på MOM480

 FXMOA xxx Pipelines and risers in cold climate regions (5sp) nytt emne basert på MOK160

 I forbindelse med kursopplegget skal det opprettes nye EVU emner for høsten 2009 og våren 2010

 IMN er ansvarlig for og anbefaler oppretting av følgende nye emne: FXMOA130 Offshore Industry and Arctic Environment (5 Sp). Emne må opprettes med umiddelbar virkning da kurs start er 19. november 2009

Øvrige emner som skal undervises til våren gjøres det vedtak på ved et senere tidspunkt.

 Dekanvedtak

Det vises til emnebeskrivelse for FXMOA130 Offshore Industry and Arctic Environment (5 Sp)

Emnet anbefales av Institutt for matematikk og naturvitenskap og godkjennes av dekan som etter og videreutdannings emne for studieåret 2009/2010.

 Emne vil bli opprettet med umiddelbar virkning.

 Per Arne Bjørkum       

dekan  

 Saksbehandler: Randi Storhaug, tlf.: 51 83 17 32

 

 

 

 

NOTAT MED OPPFØLGING

 

 

Til: Tilsettingsrådet ved fakultetet

Sak: 2009/311

 

Dato: 03.09.2009

 Dispensasjon fra dekanvedtak om tilsettingsstopp av 16.12.08 - tillatelse til utlysning og tilsetting i to vakante stillinger i fakultetsadministrasjonen

 Bakgrunn

I dekanvedtak datert 16.12.08 ble det fattet vedtak om stans i tilsettinger i faste stillinger ved Det teknisk – naturvitenskaplige fakultet.

 To stillinger i fakultetsadministrasjonen er i løpet av budsjettåret 2009 blitt vakante. Dette gjelder stilling som førstekonsulent innen personaladministrasjon, hvor det var tilsatt vikar frem til mars d.å. Arbeidsoppgavene ble deretter forsøkt dekket inn av de to øvrige stillingene innenfor dette fagområdet i fakultetsadministrasjonen.

 Den andre stillingen er førstekonsulentstilling som har hatt ansvar for rekruttering og lokalt opptak ved fakultetet. Stillingen ble vakant fra august, da vedkommende sa opp for å fortsette sine studier. Han hadde da vært i stillingen i totalt åtte måneder. På bakgrunn av stor gjennomtrekk i stillingen var sak om videre utvikling innenfor dette saksområdet oppe til drøfting i det lokale hovedavtaleutvalget før sommeren. Det var enighet om en modell hvor vi lyste ut stillingen med mer overordnede oppgaver, hvor blant annet å koordinere opptaksarbeidet inngikk.

 Vurdering

Personaladministrasjonen må styrkes for å klare å opprettholde krav til saksbehandlingen og for å tilfredstille de forventninger som er til servicenivå og rådgivning/bistand hos enhetslederne ved fakultetet. Til tross for dekanvedtak om tilsettingsstans er antall saker som skal behandles fortsatt høyt. Dette skyldes mye arbeid knyttet til rekruttering av stipendiatstillinger. Disse hentes i stor grad fra utlandet, og det innebærer merarbeid iforhold til rekruttering fra Norge. Etter en periode hvor de to eksisterende stillingene har forsøkt å ivareta alle sakene fra fire institutt ser vi at dette ikke er holdbart i lengden. Det går utover kvaliteten på saksbehandlingen, og det er også fare for at saksbehandlerne blir overbelastet og havner i langvarige sykemeldinger. På denne bakgrunn finner dekan det nødvendig å styrke kapasiteten innenfor personaladministrasjonen.

 Fag- og studiesaksområdet er tungt og omfattende å ivareta. Og det er mange utviklingsoppgaver som ikke blir ivaretatt eller prioritert på bakgrunn av manglende kapasitet og/eller kompetanse. Den såkalte opptaksstillingen ble igjen lyst ut for ca ett år siden, som førstekonsulent med hovedansvar for rekruttering og opptak. Arbeidet ble godt ivaretatt av kandidaten som ble tilsatt, men arbeidsoppgavene bærer preg av utfører rolle, og det er lite rom for å ivareta overordnede utviklingsprosjekter og effektiviseringtiltak som dekker på tvers av fakultetsadministrasjonens virkeområder. Det var heller ikke rom for utredninger knyttet til dimensjonering og fastsetting opptaksrammer med mer. Når det gjelder arbeidet med lokalt opptak bør dette i større grad kunne saksbehandles ute på instituttene, da det er fagmiljøet som vurderer søknadene. Det er allikevel stort behov for en koordinering og støtte til instituttene i dette arbeidet, for å sikre likebehandling, men også fordi kapasiteten og kompetansen ute i instituttadministrasjonene ikke er lik. Videre har opptakskontoret sentralt behov for en kontaktperson på fakultetsnivå. Det er derfor vurdert at for å gjøre stillingen mer attraktiv, og for å styrke kompetansen og kapasiteten i fakultetsadministrasjonen totalt sett, samt styrke koordineringen mellom fakultets- og instituttadministrasjonene, gjør om stillingen fra førstekonsulent til rådgiver. I tillegg må det engasjeres midlertidig sommerhjelp for å bistå i saksbehandlingen av det lokale opptaket. Denne lyses ut tidlig om våren og ønskes tilsatt fra månedskiftet mai/juni til juli.

 Vedtak:

Det gis dispensasjon fra dekanvedtak av 16.12.08 om tilsettingsstopp for å kunne foreta utlysnings og tilsetting i følgende stillinger i fakultetsadminsitrasjonen:

 Førstekonsulent innen personaladministrasjon

 Rådgiver fag- og studiesaker (rekruttering/opptak/mottak studenter)

 

Per Arne Bjørkum

 Dekan 

 

 

 

Sak: 2009/311

 

Dato: 06.11.2009

 Dekanvedtak - dispensasjon fra vedtak om tilsettingsstopp av 16.12.08 - oppretting av stillinger som 1. am innen maskinteknikk og 1. am innen betongkonstruksjoner og byggeteknikk

 Bakgrunn

I dekanvedtak datert 16.12.08 ble det fattet vedtak om stans i tilsettinger i faste stillinger ved Det teknisk – naturvitenskaplige fakultet.

 Institutt for kontruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) har flere vankante stillinger, og har i løpet av de siste årene opplevd en reel nedgang og reduksjon i antall vitenskapelig tilsatte. Instituttleder har fremmet ønske om å lyse ut to stillinger innenfor betongkonstruksjoner og byggeteknikk, og to stillinger innenfor maskinteknikk.

 Vurdering

IKM har lyst ut stilling innenfor betongkonstruksjoner og byggeteknikk opptil flere ganger, uten å få kvalifiserte søkere. I tillegg har instituttet en person som går av med pensjon i løpet av våren 2010. Byggstudiene har hatt svært god rekruttering av studenter i de siste årene. Undervisningen dekkes allerede i dag i stor grad ved bruk av midlertidig tilsatte (timelærere).

 Innenfor maskinteknikk har også en av stillingene vært lyst ut flere ganger. Siste gang med søknadsfrist 31.03.08, med kun en kvalifisert søkere. Vedkommende fikk tilbud men har imidlertid nå gitt beskjed om at han ikke kommer til å tiltre. Også innenfor dette fagområdet er tilstrømninger av studenter stor. Insituttet står nå i fare for å ikke kunne tilby tilstrekkelig med veiledningskompetanse til alle studenter som skal ta ut bachelor- og masteroppgaver i årene fremover.

 Etter flere samtaler og vurderinger har dekan kommet frem til at for å sikre at undervisning og forskningsaktiviteten opprettholdes innenfor disse to fagområdene, må det gjøres ytterligere forsøk på å rekruttere inn nye fagpersoner. Han gir derfor dispensasjon til å opprette og lyse ut en 1. amanuensis stilling innenfor maskinteknikk og en 1. amanuensis stilling innenfor betongkonstruksjoner og byggeteknikk.

 Vedtak:

Det gis dispensasjon fra dekanvedtak av 16.12.08 om tilsettingsstopp for å kunne foreta utlysnings og tilsetting i følgende stillinger:

 en 1. amanuensis stilling innenfor maskinteknikk

en 1. amanuensis stilling innenfor betongkonstruksjoner og byggeteknikk

 

Per Arne Bjørkum     

dekan 

 Saksbehandler: Gro Sokn, tlf.: 51 83 17 02

 

 

 


Sist oppdatert av (18.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol