Referat fra møte i fakultetsrådet 6. oktober 2009


Fakultetsrådet hadde møte onsdag 6. oktober. Her følger referatet fra møtet.

 

Tilstede:: Per Arne Bjørkum (dekan),  Kristian Thorsen (stud.rep.), Therese Tysland Holth (stud.rep.),Vidar Hansen (vit.rep. IKM), Mohamad Osman (vit.rep. IMN), Ståle Freyer (tek.rep.)

Fravær: Runar Bøe, Anders Langeland, Leroy Tonning, Ivar Walde (ekstern rep.), Åge Lærdal (vara ekstern rep.), Randi Storhaug (adm. rep.), Merete V. Madland (vit.rep. IPT), Vegard Jørmeland (stud.rep.), Arne Rettedal (vit.rep. IDE), Per A. Amundsen (vara vit.rep. IMN),

Fra administrasjonen: Nina H. Stava (referent), Gro Sokn (fakultetsdirektør).

Dato:   6.10.2009. Tid: 12:15-14:00

Sted:   KE D-303

SAK    2009/2970

FR TN 25/09 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner innkalling og saksliste.

FR TN 26/09

REFERAT FRA FORRIGE MØTE 18.06.2009.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner referat fra møtet 31.03.2009. Referatet var ikke vedlagt innkallingen, men ble sendt ut like etter møtet og det kom da ingen kommentarer.

FR TN 27/09

KVALITETSRAPPORT 2008-2009.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar ”Rapport om arbeidet med kvalitet i studieåret 2008/2009” ved fakultetet, med handlingsplan for studieåret 2010/2011 til orientering.

FR 28/09

ØKONOMIRAPPORT PR. 31.08.09.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar økonomirapporten pr. 31.08.09 til orientering.

FR 29/09

BUDSJETT 2010 – FORELØPIG ORIENTERING.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken til orientering.

 FR 30/09

BUDSJETT 2010 – INNSPILL TIL STRATEGISKE SATSINGER UTENFOR RAMMEN.

Kommentarer fra vit.rep. IMN om at det bør være mer prioritering av undervisningsutstyr.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar budsjettinnspill utenfor rammen for 2010 og for 2011 til orientering.

 FR 31/09

BALANSERT OMSTILLING FOR UTVIKLING – STATUS/TILTAK.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar status og foreløpige tiltak ifm prosjekt ”Balansert omstilling for utvikling” til orientering.

 FR 32/09 

OPPTAKSRAMMER 2010/2011.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken til orientering.

FR 33/09

HØRING. FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED UIS.

Vedtak

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet støtter dekanens vurderinger knyttet til forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved UiS.

FR 34/09

ORIENTERINGSSAKER.

Det ble orientert om følgende saker:

Intern sær-avtale for samarbeid med IRIS er under reforhandling.

Dekan orienterte om status i etableringen av CenSE.

Dekanvedtak ble ikke presentert denne gang, men tas med neste møte.

FR 35/09 EVENTUELT.

Vit.rep. IMN kommenterte/etterlyste følgende: mer opplæring i HMS av studenter på lab

UiS burde ha egen bedriftshelsetjeneste/HMS

Parkeringssituasjonen på campus er uakseptabel

Instituttene blir for lite involvert i høringssaker

Stavanger, 07.10.2009

Per Arne Bjørkum     

dekan  

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av (14.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol