Ny utgåve av Annerledestenkerne


Dekan Per Arne Bjørkum, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, UiS, ga ut ”Annerledestenkerne” i 1998. 11. september kjem ei tredje gjennomrevidert utgåve med undertittel ”Kreativitet i vitenskapens historie” ut.

- I ”Annerledestenkerne” legg eg vekt på å beskriva dei kreative prosessane som er ein føresetnad for å utvikla ny kunnskap, seier Per Arne Bjørkum. Det dreier seg om vitskapsmenn og forskarar som har utfordra desse vedtekne sanningar i samtida og korleis desse arbeida - òg før dei fann løysinga. Lesaren blir derfor med på ein slags oppdagingsprosess og får samtidig innsikt i korleis teoriane blei motarbeidde av den etablerte ekspertisen. 

Boka er utgangspunkt for det obligatoriske kurset i vitskapsteori for bachelorstudentar på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger.

- I dette kurset legg vi vekt på å gje ei innføring i vitskapsteori ved å gå til dels detaljert gjennom nokre døme på framveksten av ny kunnskap frå vitskapshistoria. Det gjeld med utgangspunkt i kjende vitskapsmenn som Einstein, Aristoteles, Kopernikus, Kepler, Galilei og Newton, for å nemna nokre. På den måten blir vitskapsteorien meir konkret og derfor lettare å forholda seg til.

- Vi lar òg studentane få innsikt i dei konfliktar som oppstår når nyheiter vert lagde fram, det vil seia kor vanskeleg det er å få gjennomslag for nye idear sjøl om dei viser seg å vera rette.

Bjørkum meiner det er viktig å forbereda studentane på at dei vil møta motstand når dei er i ei kreativ utvikling.

Annerledestenkerne er gjeve ut på Universitetsforlaget.

Les meir på forlagets heimeside med kommentar frå professor Martin Ystenes, NTNU.


Sist oppdatert av (09.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Ny utgåve av Annerledestenkerne