Dekanvedtak om tilsettinger


Stans i tilsettinger ved fakultetet fra og med 01.01.09 og inntil videre

Rammetidelingen for 2009 til fakultetet, foretatt i styrets møte den 27.11.08, sak XX/08, var totalt NOK 124 424 000. Sak om fordeling av rammen på fakultet har vært opp til behandling i fakultetsråd, og til drøfting med organisasjonene, samt jevnlig i ledermøte TN.

I tillegg til tildelt ramme er det forventet en tilbakeføring av OH på til sammen NOK 14 mill. Videre er det lagt til grunn en forventet overføring av midler fra SV til TN på totalt NOK 0,8 mill, på bakgrunn av studiepoeng produsert på SV-emner hvor TN er faglig ansvarlig. Og det er også lagt inn forventet videreføring av tre stipendiatstillinger som ble videreført etter årsavslutning i 2006, med NOK 1,8 mill.

 

Den totale rammen til fordeling er da fastsatt til NOK 141 mill. Til fratrekk i denne rammen kommer prognostisert overforbruk på basis 2008 og tilbaketrekning av midler SHP på totalt NOK 7 mill. Av tildelingen er inntil NOK 4 mill øremerkede midler som må fordeles særskilt, og som holdes foreløpig utenfor tildelingen til øvrig drift. Ramme som gjenstår til fordeling på fakultet til drift (lønn og øvrige driftskostander) er NOK 130 mill.

 Beregnede faste lønnskostnader på bakgrunn av antall fast tilsatte, egenandeler i eksternt finansierte prosjekt, og planlagte tilsettinger i vakante stillinger 2009, er totalt NOK 123 mill. Det gir totalt kun ca NOK 7 mill til dekning av øvrige driftskostnader som variabel lønn og drift lab. Dette er ikke tilstrekkelig for å opprettholde minimum av drift.

 Som et tiltak for å reduserer den totalte lønnsforpliktelsen for 2009 innføres derfor tilsettingsstans i faste stillinger på fakultetet. Dette innebærer alle faste stillinger som er planlagt lønnet av statlig finansiering. Tiltaket iverksettes med øyeblikkelig virkning. Tiltaket omfatter i utgangspunktet alle faste stillinger, finansiert på basis, som er i tilsettingsprosess fra og med 01.01.09 og inntil videre. Det vil fortsatt være åpning for midlertidige tilsettinger i stipendiatstillinger, både på statlig finansiering og eksternt finasiert. Det vil også være åpning for tilsetting i andre midlertidige stillinger forutsatt at tilstrekkelig finansieringsgrunnlag og behov kan dokumenteres.

Vedtak:

På grunn av den økonomiske stuasjonen ved fakultetet stanses alle tilsettingsprosesser i faste stillinger som er planlagt finansiert av statlige midler. Tiltaket iverksettes med umiddelbar virkning, og gjelder inntil videre. Det vil fortsatt være åpning for midlertidige tilsetting i stipendiatstillinger og tilsetting i andre midlertidige stillinger, forutsatt at tilstrekkelig finansieringsgrunnlag og behov kan dokumenteres.

Per Arne Bjørkum

dekan

 


Sist oppdatert av (24.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol