Forskningstermin for perioden 2019/2020 - Søknadsfrist 15. oktober 2018


Faste vitenskapelige ansatte kan søke om Forskningstermin 2018/2019. Søknaden sendes til instituttleder. Fristen for å søke er 15. oktober.

Viktige dokumenter: søknadsskjema og retningslinjer for Forskningstermin 2018/2019.

Viktige frister:

  • 15. oktober : søknadsfrist  – søknad sendes instituttleder
  • 19. oktober : innstilling fra instituttlederne sendes til TNADM
  • 24. oktober : søknadene behandles i dekanatet
  • 30. oktober: tildeling presenteres i ledermøtet.  Informasjon om tildeling sendes til søkerne etter møtet.

 

Ifølge Retningslinjene for forskningstermin som ble vedtatt i styret i oktober 2012 (US 80/12) er det fakultetene selv som innvilger forskningstermin.  Dette er ment å bidra til at det skal bli lettere for enhetene å tenke langsiktig med hensyn til bedre planlegging i forhold til erstatter, bedre planlegging for den som innvilges stipend, samkjøring med søknader om ekstern finansiering og andre detaljer knyttet til for eksempel et utenlandsopphold. Dette vil gi mer fleksibilitet og forutsigbarhet med hensyn til å kunne innvilge stipender med variabel periode. For eksempel at 6 måneder er tilstrekkelig for et stipend, eller at oppstart på en stipendperiode kan legges til det tidspunkt som passer best for den ansatte og eller enheten (innenfor en 2-års periode).

«Tildeling av forskningstermin skal være et viktig virkemiddel for universitetet for å sikre et høyt vitenskapelig nivå innenfor forsking. Forskningstermin skal gi mulighet til konsentrert innsats over en lengre tidsperiode, og kan tildeles innen hele bredden av universitetets fagtilbud. Forskningstermin skal gi et betydelig utbytte for den ansatte og institusjonen.  Universitetet kan bruke tildeling av forskningstermin For å realisere særskilte strategiske målsettinger.  Forskningstermin inngår som virkemiddel for å nå målsetningen om kjønnsbalanse.» (jfr.vedlagte retningslinjer)

For å bygge opp om økt mobilitet har fakultetet avsatt ekstra midler som det kan søkes om i forbindelse med utenlandsopphold for denne utlysningsperioden. 

Her legges NFR sine satser til grunn og tildeles innenfor avsatt ramme ved fakultetet.


Sist oppdatert av Mari Løvås (24.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol