Invitasjon til kurs i forskningspresentasjon med en kursrekke over 4 dager våren 2018/ Invitation to a 4-day course series in research presentation at the faculty


Til alle PhD-studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Vi inviterer til kurs i forskningspresentasjon med en kursrekke over 4 dager våren 2018

Kursenes mål:

  • å utvikle deltakernes kunnskaper om og kompetanse i presentasjonsferdigheter, kommunikasjon og forskningsformidling.

Kursinnhold for 4 kurs á 5 timer:

Kursene blir hovedsakelig lagt opp med studentaktive øvelser for å lære om og å trene på:

  1. Presentasjonsferdigheter – hvordan bruke kroppens fysiske tilstedeværelse (kroppsspråk, gester, stemme, følelser) og det kognitive (teori, tekst, ord, tanker) i et effektivt samspill i en presentasjon. 
  2. Kommunikasjonsferdigheter – hvordan oppnå kontakt med publikum, kommunisere effektivt og skape engasjement blant tilhørerne.
  3. Hvordan fortelle «en god historie» ved å velge ut og få fram sentrale hovedpoeng i et samspill mellom formidleren og PP presentasjonen.

Forberedelse og arbeid under kurset

Deltakerne blir bedt om å forberede fra 1 til maks 4 minutters presentasjoner fra/ om forskningsprosjektet sitt som skal presenteres i løpet av kurset,

og som deltakeren får respons og videre veiledning på under kurset. Ytterligere info og gode råd i planleggings- og forberedelsesfasen vil bli gitt av

kursholder både muntlig og skriftlig i kursperioden.

Kursdager, ALLE DAGER KL. 10 – 15 i Kjølv Egelands hus, C-334

Torsdag 22.  februar, torsdag 22. mars, torsdag 26. april og torsdag 24 mai

Påmelding til nina.h.stava@uis.no  innen 12. februar.

Maks deltakere 15 personer etter førstemann til mølla-prinsippet.

Pris:

Fakultetet betaler for hele kursserien inkludert lunsj.

Lunsj:

Vennligst oppgi om dere har noen matrestriksjoner.

Velkommen!

 

Aud Berggraf Sæbø, professor emerita ved Universitetet i Stavanger.

Hennes fagområder er drama og læringsprosesser. Siden 2010 har hun

vært veileder for UiS sine deltakere i Forsker Grand Prix, våren 2017

holdt hun et mer omfattende presentasjonskurs for IOR senteret ved UiS

sine PhD og postdoc kandidater og høsten 2017 et todagers kurs for PhD

kandidater ved HUM.  aud.b.sebo@uis.no

 

English below:

 

Dear all PhD students at the Faculty of Science and Technology

This spring we have the pleasure of inviting you to a 4-day course series in research presentation

Course objectives:

-           Developing the participants’ presentation, communication and research dissemination skills.

Course content for 4x 5 hour courses:

The courses are principally set up with student-based exercises teaching:

  1. Presentation skills – How to use the physical presence of the body (body language, gestures, voice, feelings) and the cognitive (theory, text, words, thoughts) in an effective interaction in a presentation.

  2. Communication skills – How to get in touch with the audience, communicate effectively, and create engagement among the spectators.

  3. How to tell a «good story» by selecting and obtaining key points in an interaction between the mediator and the PowerPoint presentation.

Preparation and work during the course:

Participants are asked to prepare 1-4 minute presentations from / about their research project. Participants will present these and receive feedback and further guidance. Additional information and advice in the planning and preparation phase will be given both orally and written by the course lecturer.

Course days: Thursday 22nd of February, Thursday 22nd of March, Thursday 26th of April and Thursday 24th of May.

All days at 10.00-15.00 in Kjølv Egelands hus, C-334

Course registration should be sent to nina.h.stava@uis.no  by 12th of February.

Max 15 participants – first come first served principle.

Price:

The Faculty covers the cost of the entire course series including lunch.

Lunch:

Please indicate if you have any food restrictions.

Welcome!

Aud Berggraf Sæbø, Professor Emerita at the University of Stavanger.

Her disciplines are drama and learning processes. Since 2010 she has been a supervisor for UiS's participants in the Researcher Grand Prix. In spring 2017 she held a comprehensive presentation course for the PhD and postdoctoral candidates at the IOR Center, and in autumn 2017, a two-day course for PhD candidates at the Faculty of Arts and Education. Aud.b.sebo@uis.no.

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (16.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol