Danner forskningsutvalg ved TN


I fakultetsstyremøtet 5. desember ble det klart at det skal opprettes et forskningsutvalg ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Hensikten er å øke engasjementet og å bygge mer robuste forskningsmiljø knyttet til satsingsområdene ved fakultetet.

I forskningsutvalget deltar lederne for de strategiske forskningssatsingene og fremragende fagmiljø, samt representant for doktorgradsstipendiatene/postdoktorene. Utvalget ledes av prodekan for forskning. Utvalget er en prøveordning, som vil bli evaluert innen 2021. Bakgrunnen for utvalget er fakultetets vedtatte strategi (2017-2020), og er en del av de tre forskningsforumene: Forskningsutvalg, doktorgradsutvalg og forskningsforum. I følge strategien skal fakultetet satse på forskningsledelse, og vil gjennom de tematiske satsingene jobbe for å styrke samarbeid på tvers av fagdisipliner.

TEMATISKE SATSINGSOMRÅDER VED TN:

 • Olje og energi 
 • Hav 
 • Helse 
 • IKT og infrastruktur 
 • Sikkerhet

I tillegg til de tematiske satsingsområdene er det også en satsing på fremragende fagmiljø innen forskning og utdanning.

Mandat

Oppgavene til lederne for de strategiske forskningssatsingene er:

 • Lederne for satsingsområdene skal koordinere utviklingen og oppfølgingen av TNs satsning basert på faglig utvikling og internasjonale utviklingstrekk i nært samarbeid med ledere på fakultet og institutt, og med fagmiljøene
 • Videre skal de representere og posisjonere UiS/TN eksternt, og være kontaktpunkt mot politiske myndigheter, Forskningsrådet, og internasjonale aktører innenfor satsingenes tema
 • Deltar i forskningsutvalget

 

Oppgavene til forskningsutvalg er:

 • Ansvar for vurdering og rådgivning til dekan for fakultetets forskning innen satsingsområdene
 • Spesielt ansvar for å være pådriver og koordinere på tvers større søknader og fagevalueringer etc. til NFR, EU og andre
 • Forberede saker vedrørende politikk for og fordeling av ressurser til strategiske satsningsområder for beslutning av dekan/ ledergruppe og fakultetsstyret (her inkludert rekrutteringsstillinger, programområder/-midler og forskningsinfrastruktur)
 • Gi innspill til relevante høringer internt/ eksternt
 • Bidra til utvikling av en kultur som stimulerer forskningen til den enkelte og de tilhørende fagmiljø

Dekanen vil i tiden fremover oppnevne medlemmene til utvalget. Etter planen skal dette være på plass 1. januar 2018. 


Sist oppdatert av Mari Løvås (07.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol