Referat fra fakultetsrådsmøte 28.0.08 og medlemmer av FR


Her er referat fra fakultetsrådsmøte 28.10.08 og oversikt over medlemmene av FR.

UNIVERSITETET I STAVANGER

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

28.10.2008/NHS

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET

 Møte nr: 03/08

Sted: D-303

Dato: 28.10.2008

Tidsrom: 12.15 -14.00

 Til stede:

Per Arne Bjørkum, dekan/leder

Randi Storhaug, adm. rep.       

Anders Langeland, vit.rep., IØRP

Mohamad Osman, vit.rep., IMN

Ståle Freyer, vit.rep., IDE lab

Merete V Madland, vit.rep., IPT

Arne Rettedal, vit.rep. IDE

Katrine van Raaij, vit.rep., IKM

Rosanna Høllesli, stud.rep.

Gro Sokn

Tore Wiig

 Sekretariat:

Nina H. Stava, fak.adm. referent

Meldt forfall:

Ivar Walde, ekst.rep.

Leroy Tonning, IØRP

FR 17/08        

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Kommentar: henvisning til møtedokumentene i fakultetets fellesområde var uoversiktlig. Ønsker å motta saksframlegg elektronisk som pdf-fil.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner innkalling og saksliste med de kommentarer til selve innkallingsformen som fremkom i møtet.

 FR 18/08        

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner referat fra møtet 20.5. 2008.

 

FR 19/08        

Budsjett 2009

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken til orientering.

FR 20/08        

Laboratoriebehov for bygg-, anlegg- og planlegginsrelaterte aktiviteter

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler nybygget.

FR 21/08        

HMS-Handlingsplan, statusrapport og risikovurdering for fakultetet

Vedtak:

Fakultetsrådet anbefaler HMS handlingsplan, statusrapport og risikovurdering for 2009, godkjent.

FR 22/08        

Høring: Retningslinjer for vurdering ved tilsetting av professorstillinger

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er av den oppfatning at komiteen bør foreta en rangering av de kvalifiserte søkerne.

Rangeringen bør foretas på bakgrunn av vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner primært. Så langt det finnes grunnlag for det i dokumentasjonen som er oversendt komiteen kan de også uttale seg generelt om deres vurdering av egnethet, men her må intervjupanel og dekan kunne vurdere på et friere grunnlag, og til slutt foreta en totalvurdering i forbindelse med innstilling. Videre er fakultetsrådet av den oppfatning at en bør kunne lempe på kravet om at begge kjønn skal være representert i komiteen.

FR 23/08        

Handlingsplan fakultetet 2009-2011

Det ble fremmet forslag om utsettelse av saken til etter at høringsrunden var ferdig. Dette ble nedstemt, med kun 3 stemmer for.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler det foreliggende forslag til handlingsplan med de endringer som fremkom under møtet.     

 FR 24/08        

Orienteringssaker  

a) Kvalitetsrapport for fakultetet for 2007/2008 ble gjennomgått.

b) Høringsuttalelse for eksamensforskrift ble gjennomgått.

Følgende dekanvedtak ble orientert om:

- Opprettelse av Master of Science Programme in Environmental Monitoring and nature management in the northern oil and gas production regions

- Omlegging av Masterstudiet I informasjonsteknoloig datateknikk til Internasjonal Master of Science (MSc), Computer Science

- Omlegging av Master i biologisk kjemi til Internasjonal Master of Science (MSc) in Biological Chemistry

- Klage på formelle feil – sensur

d) Opptaksrammer for 2009-2010 ble gjennomgått. Det er intensjonen å luke bort emner med svært liten søknad.

e)  INGEVA rappot

Det vises til en stor statlig rapport som NOKUT har gjennomført på evaluering av ingeniørutdanningen. Det vises til link på nettet hvor hele rapporten kan leses.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar sakene til Orientering.     

 

FR 25/08        

Eventuelt

 04.11.2008

 Per Arne Bjørkum

Dekan/ leder av fakultetsrådet TN

__________________________________________________________________________________________________

FAKULTETSTRÅD VED DET TEKNISK – NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MEDLEMMER 2007/2008

FAST LEDER:

Dekan Per Arne Bjørkum

Ikke medlem, men kan møte med talerett:

Fakultetsdirektør Gro Sokn

Prodekan for undervisning Tore Wiig

Prodekan for forskning John Håkon Husøy

Instituttleder IMN Bjørn Auestad

Instituttleder, IDE Sven Ole Aase

Instituttleder IPT Svein M. Skjæveland

Instituttleder IKM Ole Andreas Songe-Møller

Instituttleder IØRP Hans Jacob Fevang

Referent fak.adm.: Nina H. Stava

 EKSTERNE MEDLEMMER:

 INSTITUTT FOR MATEMATIKK OG NATURVITENSKAP

 Fast medlem : Mohamad Osman

Personlig varamedlem:          

 INSTITUTT FOR DATA- OG ELEKTROTEKNIKK

 Fast medlem: Arne Rettedal

Personlig varamedlem :         

 INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI

 Fast medlem: Merete Vadla Madland

Personlig varamedlem: Runar Bø

INSTITUTT FOR KONSTRUKSJON OG MASKINTEKNIKK

 Fast medlem: Katrine van Raiij

Personlig varamedlem: Vidar Hansen

 INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI, RISIKO OG PLANLEGGING

 Fast medlem: Leroy Tonninng

Personlig varamedlem: Anders Langeland

 TEKNISK – ADMINISTRATIV TILSATTE

 LABORATORIE TILSATTE

 Fast medlem: Ståle Freyer

Personlig varamedlem :         

 

ADMINISTRATIVT TILSATTE

Fast medlem: Randi Storhaug

Personlig varamedlem: Bente Dale

 STUDENTREPRESENTANTER

 Medlemmer :

Damian Jeremiah

Rosanna Hølleslie

 


Sist oppdatert av Egil Rugland (05.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol