Dekanvedtak oktober 2008


Her er oversikt over dekanvedtak per oktober 2008

Omlegging av Master i biologisk kjemi til Internasjonal Master of Science (MSc) in Biological Chemistry

På bakgrunn av internt notat fra rektor 13. mai 2008 ble det satt i gang utredning av nye studieprogram ved falkultetet som ble behandlet i Kvalitetsutvalget ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet– 17. juni.

Vedtak fra Kvalitetsutvalget ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet– 17. juni 2008

SAK 15/08 Godkjenning av omlegging Master i biologisk kjemi til Internasjonal Master of Science (MSc), in Biological Chemistry (120 ECTS), IMN

Vedtak i kvalitetsutvalget 17. juni 2008

Kvalitetsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet anbefaler søknad om omlegging av masterstudiet i Biologisk kjemi til engelsk. Tittelen på det nye studiet blir Master of Science (MSc) in Biological Chemistry (120 ECT). Studiet anbefales opprettet fra og med studieåret 2009/2010, under forutsetning av at TN-fak/ESS tilfører tilstrekkelig med administrative ressurser for å sikre opptak og oppfølging av studentene.

Vedtak:
Masterstudiet i Biologisk kjemi tilbyes på engelsk fra og med studieåret 2009/2010. Det nye navnet blir Master of Science (MSc) in Biological Chemistry (120 ECT).

 Per Arne Bjørkum             

dekan   

 

Saksbehandler: Randi Storhaug, tlf.: 51 83 17 35

 

Omlegging av Masterstudiet i Informasjonsteknologi datateknikk til Internasjonal Master of Science (MSc), Computer Science

På bakgrunn av internt notat fra rektor 13. mai 2008 ble det satt i gang utredning av nye studieprogram ved fakultet som ble behandlet i Kvalitetsutvalget ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet– 17.

Vedtak fra Kvalitetsutvalget ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet– 17. juni 2008

SAK 11/08 Godkjenning av omlegging Master i teknologi/sivilingeniør, Informasjonsteknologi til Internasjonal Master of Science (MSc), Computer Science (120 ECTS), IDE

Vedtak i kvalitetsutvalget 17. juni 2008

Kvalitetsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler søknad om omlegging av Masterstudiet i Informasjonsteknologi, datateknikk til engelsk. Den nye tittelen blir Master of Science (MSc), Computer Science (120 ECTS). Studiet anbefales opprettet fra og med studieåret 2009/2010, under forutsetning av at TN-fak/ESS tilfører tilstrekkelig med administrative ressurser for å sikre opptak og oppfølging av studentene.

Vedtak:
Masterstudiet i Informasjonsteknologi, datateknikk tibys på engelsk fra og med studieåret 2009/2010. Den nye navnet blir Master of Science (MSc), Computer Science (120 ECTS).

Per Arne Bjørkum             

dekan   

Saksbehandler: Randi Storhaug, tlf.: 51 83 17 35

 

Opprettelse av Master of Science Programme in Environmental Monitoring and nature manangement in the northern oil and gas production regions

På bakgrunn av internt notat fra rektor 13. mai 2008 ble det satt i gang utredning av nye studieprogram ved fakultet som ble behandlet i Kvalitetsutvalget ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet– 17. juni.

Vedtak fra Kvalitetsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet– 17. juni 2008

SAK 13/08 Søknad om opprettelse av en double degree Master of Science Programme in Environmental Monitoring and nature manangement in the Northern oil and gas production regions (120 ECTS),IMN

Vedtak i kvalitetsutvalget 17. juni 2008

Kvalitetsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet anbefaler studieplanen for Master of Science Programme in Environmental Monitoring and nature manangement in the Northern oil and gas production regions (120 ECTS).

Det tas forbehold om at studieplanene fra St. Petersburg State University forhånds godkjennes av kvalitetsutvalget. Det stilles i tilegg et krav til at emnene ved St. Petersburg State University undervises på engelsk

Kvalitetsutvalget ber om en avklaring vedrørende regler for double degree master og hvordan residenskravet i forbindelse med utsteding av vitnemål blir ivaretatt ved UiS.

Endelig vedtak gjøres ved et senere tidspunkt.

Etter en del diskusjon mellom fakultetet og utdanningsavdelingen foreslår TN at det opprettes et mastergradsprogram der det er en bilateral/gjensidig utveksling av studenter i ett semester og at hver insitusjonene utsteder vitnemål for sine studenter.

Ekstra utgifter dekkes av prosjektet med midler fra SIU. Forutsetning er at prosjektet opprettholdes så lenge det er prosjektpenger til å drive det. Dersom det skal beholdes lenger enn SIU avtalen dekker må det finnes annen ekstern finansiering.

Det er satt opp ett budsjett med opptak av 4 studenter i 2009 og 10 studenter i 2010 fordelt mellom UiS og SPbSU. Det tilstrebes en 50/50 fordeling av studentene, det vil si at det blir tatt opp 2 studenter ved UiS opptaksåret 2009/2010 og 5 studenter ved UiS opptaksåret 2010/2011.

Når prosjekt perioden 2009-2011 med midler fra SIU er over vil samarbeidet avsluttes dersom det ikke finansieres fra andre hold.

I følge prosjektleder Tor Hemmingsen er St-Petersburg State University (SPbSU) inneforstått med at det blir et masterprogram med gjensidig utveksling av studenter og ikke et ”double degree ” program.

De er også innforstått med at det kan bli nødvendig å arrangere kontinuasjons eksamen.

Vedtak:
Masterstudiet i Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions (120 ECTS) søkes etablert fra og med studieåret 2009/2010 til og med 2010/2011.

Per Arne Bjørkum             

dekan   

Saksbehandler: Randi Storhaug, tlf.: 51 83 17 35

SAK:   Klage på formelle feil - sensur

Viser til 3 studenters klage på formelle feil under gjennomføring av sensur på kjemieksamen, BIK 230. Studentene mener oppgaveformuleringen er feil og kan oppfattes på flere måter.

Fakultetet har i svar til studentene i brev 8.7.2008 avvist klagen og sagt at oppgaveformuleringen er korrekt.Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vil på denne bakgrunn vedta følgende:

Vedtak

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet opprettholder vårt opprinnelige vedtak.

Stavanger 4.8.2008

Per Arne Bjørkum

dekan

Sist oppdatert av Egil Rugland (29.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol