Intern utlysning: tildeling av to nye ph.d.-stillinger ved TN


Søknad om tildeling av ph.d. stilling v/TN innenfor desentralisert fornybar energi og smart teknologi.

I revidert nasjonalbudsjett av 7. juni 2017 fikk Universitetet i Stavanger tildelt ytterligere 10 rekrutteringsstillinger.  Fem av dem er øremerket «Senter for pasientsikkerhet», og de øvrige fem er øremerket satsing på «desentralisert fornybar energi og smart teknologi».

Fire av disse stillingene ble fordelt til TN-fakultetet. To stillinger er allerede tildelt prosjekter ved hhv. IMBM og IDE.  Dekan har besluttet at to stillinger innenfor desentralisert fornybar energi og smart teknologi skal lyses ut for tildeling ved fakultetet.

Søknad om tildeling av ph.d.-stilling skal inneholde: 

 • Tittel på prosjektet
 • Veilederteam
 • Maksimalt 1 side prosjektbeskrivelse


Søknaden  sendes pr. e-post til elisabeth.s.paulsen@uis.no og merkes «søknad om tildeling av ph.d.-stilling innenfor desentralisert fornybar energi og smart teknologi 2017.

Søknadsfrist:  17.10.2017
Endelig tildeling blir gjort i ledergruppen 31.10.2017

 

Utvelgelse/ tildeling

På bakgrunn av vedtak i den sentrale forskningsutvalget, vil styringsgruppen i forskningsnettverket for miljøvennlig energi, i tillegg til TN-fakultetet, også bli involvert i evalueringen av relevante søknader.

Vurdering skjer på bakgrunn av prosjektets kvalitet og relevans, veilederkompetanse/-kapasitet og gjeldende retningslinjer for forvaltning av rekrutteringsstillinger:

   «3. Fordeling av rekrutteringsstillinger
        a. Føringer
         Ved fordeling av rekrutteringsstillinger legges det vekt på følgende:

 • Føringer i departementets tildelingsbrev.
 • Vedtatte strategier og handlingsplaner, inkl bemanningsplaner
 • Kvalitet i fagmiljøene. Fagmiljø som tildeles rekrutteringsstilling skal:
  • kunne vise til dokumenterte forskningsresultater, inkludert publisering på høyt internasjonalt nivå, og resultater med samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
  • ha tilstrekkelig veilederkapasitet og tilgjengelig veilederkompetanse
  • være aktive i et av universitetets doktorgradsstudier (ved tildeling av stipendiatstilling)
  • ha tilfredsstillende gjennomføringsgrad og gjennomstrømning blant sine doktorgrads-kandidater (ved tildeling av stipendiatstilling)
  • kjønnsbalanse i fagmiljøet.
  • egeninnsats i store forskningsprosjekter»


Se ellers "Retningslinjer og rutiner for forvaltning av rekrutteringsstillinger finansiert med øremerkede midler fra departementet (Lederhåndboken) og ph.d.-forskriften v/ UiS hos Lovdata.

Med vennlig hilsen
Øystein Lund Bø
dekan


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (29.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol