Innspill til investeringsbudsjett


Frist for innmelding av investeringsbehov er 8.oktober.

Fakultetets investeringsplan, som danner grunnlag for fordeling av investeringsrammen, blir gjennomgått hver høst.

Investeringsrammen for 2018 er ennå ikke fastsatt. Pga. arbeid med utvikling av ny viderefordelingsmodell, vil investeringsrammen bli fastsatt noe senere denne høsten, ved behandling av foreløpig fordeling for 2018. 

For å sikre et godt beslutningsgrunnlag skal man oppgi opplysninger etter følgende mal:

 • Prioritet (enhetens vurdering)
 • Beskrivelse (kort): vitenskapelig utstyr, ombygging eller annet investeringsbehov
 • Strategisk begrunnelse: beskriv investeringens relasjon til strategi og utviklingsplan, utstyrets betydning for implementering av disse mm.
 • Behov og forventet bruk: beskriv hvordan og i hvilket omfang utstyret forventes utnyttet. Vil det bli brukt i undervisning og/eller forskning? Innenfor hvilke programområder eller forskningssentre?
 • Hvorfor skal UiS anskaffe utstyret? Finnes det andre steder i Norge? Har dere vurdert å skaffe tilgang til utstyr ved andre institusjoner? (Nasjonal forskningsinfrastruktur)
 • Finansieringsbehov/pris: Evt. endringer i pris/finansieringsbehov for utstyr/ombygging etc. hvis meldt inn tidligere. Husk mva og evt. tilleggskostnader pga frakt, montering mm.
 • Driftskonsekvenser/-kostnader: vedlikehold, serviceavtaler, kjemikalier etc.
 • Bemanningskonsekvenser: teknisk eller adm. støtte, konsekvenser for bemanningsplan, opplæringsbehov mm.
 • Arealbehov: Har vi plass til utstyret eller utløser anskaffelsen behov for ombygging?
 • Forventes leiestedsinntekter? (fra bruk av utstyret i eksternt finansierte prosjekter)
 • Medvirkning: Har instituttets ansatte/tillitsvalgte/verneombud vært involvert / tatt med på råd?


Behov/innspill som er meldt inn tidligere år, men fortsatt ikke prioritert/finansiert, bør kvalitetssikres og oppdateres.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (13.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol