Workshop for campusutvikling


Rundt 20 deltakere diskuterte utfordringer og satsingsområder for bedre utnyttelse av Kjølv Egelands og Ivar Langens hus. Innspillene danner grunnlaget for videre arbeid.

Bakgrunnen for workshopen er det pågående campusutviklingsprosjektet som ser nærmere på hvordan de to byggene best kan utnyttes for å blant annet gi bedre læringsmiljø og mer innovasjon gjennom å skape gode møteplasser for samarbeid for ansatte og studenter. Statsbygg og Signal arkitekter samarbeider med fakultetet i prosjektet.

Seks innsatsområder

De felles målene for prosjektet er attraktivt læringsmiljø, økt innovasjon og tettere på nærings- og samfunnslivet, mer tverrgående samhandling mellom studenter, ansatte og omgivelser, mer fleksible arealer og økt bærekraft.

Jørund Kjøsnes fra Signal arkitekter presenterte mulighetsstudien, som er basert på kartleggingen som ble gjort i vår. Denne peker på følgende seks innsatsområder:

  • Flere, bedre, mer variert og inspirerende supportarenaer.
  • Fleksible og dynamiske undervisningsrom og faglokaler
  • Åpne opp og invitere inn – eksterne og interne
  • Mer fleksible, åpne og integrerte labfunksjoner
  • En pulserende og identitetsskapende arena for læring og innovasjon
  • Vurdere alternative arbeidsformer for å øke graden av samarbeid og deling
     

Både stabsledere, instituttledere, studenter, ansattrepresentanter og andre var invitert for å bli kjent med og diskutere satsingsområdene. Innspillene og prioriteringene som kom under workshopen skal man jobbe videre med fram mot konkrete tiltak.

Veien videre

I begynnelsen av september blir det inspirasjons- og studietur til ulike utdanningsinstitusjoner i København, og senere i høst blir det tematiske workshoper knyttet til innsatsområdene. Før jul leveres sluttrapporten. Denne skal presentere hvordan de ulike innsatsområdene kan implementeres.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (30.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Workshop med mennesker som diskuterer rundt et bord.