Frist for å gi høring på TN-strategi 2017 -2020


Ansatte inviteres til å komme med innspill på TN sin strategi for 2017 -2010. Fristen er klokken fredag 25.august klokken 12.00.

Instituttene oppfordres til å sende en samlet tilbakemelding til fakultetet, men alle interessenter og ansatte har mulighet til å komme med høringsinnspill innen fristen.


TN strategi 2017 – 2020 høringsutkast
Resultatmål 2020
Høringsinnspill sendes til TN-strategi@uis.no


Strategi TN 2017 – 2020, strategiske satsinger

UiS-styret vedtok forrige uke strategien for UiS 2017-2020, hvor Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet og UiS sine tverrgående og gjennomgripende satsinger (samfunnsutvikling og innovasjon, internasjonalisering og digitalisering) er sentralt. Disse gjenspeiles i høringsutkastet til TN-strategi.

Mål og strategiske føringer

Strategiperioden 2017 – 2020 er relativt kort, og fakultetet har prioritert noen utvalgte mål og strategiske føringer for hvert av virksomhetsområdene; utdanning, forskning og innovasjon, samfunnsengasjement og organisasjon og ressurser. Disse målene er justert i henhold til avtalen med KD og UiS sine tverrgående og gjennomgripende satsingsområder.

Prosessen på TN

Strategiprosessen ved TN startet høsten 2016 hvor instituttene ga innspill til ny strategiske satsingsområder for fakultetet. Disse ble vedtatt i fakultetsstyret i desember. Fakultetet vil ha fem strategiske satsinger; fire tematiske satsinger (olje og energi, hav, helse og IKT og infrastruktur), i tillegg til fremragende fagmiljø.

Fire arbeidsgrupper, én for hvert virksomhetsområde; forskning, utdanning, samfunnsengasjement og organisasjon og ressurser, har arbeidet med hver sin del av strategien. Høringsutkastet har vært gjennom ledergruppen og fakultetsstyret.

Utkastet til strategi sendes på høring til alle ansatte ved fakultetet, tjenestemannsorganisasjonene, StOr, IRIS og Validé.

For spørsmål ta kontakt med Lena Forgaard.
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (23.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol