Svar på Underviserundersøkelsen!


22.mai ble NOKUTs Underviserundersøkelse sendt ut. I år slås undersøkelsen sammen med NIFUs Tidsbruksundersøkelse.

Målet med Undervisningsundersøkelsen er å gi et representativt bilde av faglig ansattes vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i norsk høyere utdanning. Undervisernes oppfatninger og tilbakemeldinger er til stor hjelp for myndigheter, institusjoner og fagmiljø i arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Kvaliteten på resultatene fra undersøkelsen avhenger av en høy svarprosent. Vi oppfordrer derfor alle som mottar spørreskjemaet til å svare på undersøkelsen!

Underviserundersøkelsen vil i år kombineres med NIFUs Tidsbruksundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden. Totalt sett blir det dermed færre henvendelser og mindre arbeid for de deltagende institusjoner og vitenskapelige ansatte.

NIFUs Tidsbruksundersøkelse er tett knyttet til den nasjonale FoU-statistikken. Informasjon om tid brukt til FoU i kalenderåret 2016 for ansatte i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren er derfor helt sentralt for å beregne ressursinnsatsen til FoU.

Mandag 22.mai fikk alle vitenskapelig ansatte tilsendt en e-post med en personlig lenke til spørreundersøkelsen. Det er viktig å ikke videresende lenken til andre, da den er unikt knyttet til respondentens egen besvarelse.

Spørreskjemaet tar omtrent 12 minutter å besvare. Det innledes med Tidsbruksundersøkelsen, som i hovedsak dreier seg om en skjønnsmessig fordeling av arbeidstiden på ulike aktiviteter. Deretter følger Underviserundersøkelsen, som består av spørsmål om blant annet undervisning, studentenes læringsutbytte, læringsmiljø og eksamens- og vurderingsformer.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (24.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol