Fokusgruppeintervju


I uke 21 (22.-26.mai) blir det gjennomført fokusgruppeintervjuer for å undersøke behovene til brukere av Kjølv Egelands hus og Ivar Langens hus. Både dagens og framtidige behov som kan påvirkes av de fysiske omgivelsene skal kartlegges.

Fokusgruppeintervjuene tar utgangspunkt i tre overordnede spørsmål som knytter byggene til de tre strategiske målsetningene. Sammen med underspørsmålene vil det danne rammen for hva fokusgruppeintervjuene ønsker å få innspill om.

  1. Hvordan kan byggene understøtte et attraktivt læringsmiljø av høy kvalitet?
  2. Hvordan kan byggene understøtte økt innovasjon og være tettere på nærings- og samfunnsutvikling?
  3. Hvordan kan byggene understøtte mer tverrgående samhandling mellom studenter, ansatte og omgivelser?


5-7 i hver gruppe

Fokusgruppeintervjuene gjennomføres som intensive semi-strukturerte intervjuer. Hvert institutt under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (+ fellesadministrasjonen og tillitsvalgte) er representert i en gruppe.

Gruppene består av 5-7 deltagere inkludert studenter, vitenskaplig ansatte, administrativt ansatte og ledelse. Alle deltagerne i intervjuene er velkomne til å gi innspill på alle områder. Intervjuene gjennomføres av prosjektdeltagere fra SIGNAL Arkitekter.

Her er oversikten over gruppene (pdf)

Informasjon som kommer fram i fokusgruppeintervjuene vil bli analysert sammen med øvrig innsamlet data i prosjektet og danne grunnlag for en rapport. Denne rapporten blir lagt til grunn for beslutninger om forbedringer Kjølv Egelands hus og Ivar Langens hus, både på kort og lang sikt.

Anonymiserte svar

Intervjuene vil bli tatt opp, og lydopptakene vil brukes utelukkende til å støtte den interne oppsummeringen av intervjuene. Informasjon som kan relateres til den enkelte deltager (sitater etc.) vil anonymiseres.

Hvem og hvorfor?

Statsbygg bistår UiS i å utrede hvordan Kjølv Egelands hus  og Ivar Langens hus kan oppdateres og oppgraderes for å sikre at vi har tidsmessige lokaler tilpasset den aktiviteten som vi har i dag og som vi vil ha mer av i framtiden.

Prosjektet vil i løpet av høsten levere anbefalinger til bedre bruk og utforming av bygget, inndelt i forslag til tiltak på kort, mellomlang og lang sikt.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (19.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Kjølv Egelands hus.