Intern utlysning: Søknad om tildeling av strategisk ph.d.stilling v/TN innenfor Olje og energi, Hav, Helse, IKT og infrastruktur og Fremragende forskning og innovasjon


Søknadsfrist er 16. mai 2017.

I forbindelse med fordeling av ph.d.-stillinger ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet for 2017 har dekan besluttet at 10 av stillingene skal lyses ut for tildeling ved fakultetet til veiledere i fast vitenskapelig stilling.  Ph.d.-stillingene er øremerket de tematiske- og tverrgående satsingene:

  • Olje og energi omfatter effektiv og miljøvennlig utvinning av olje og gass, fornybar energi, energieffektivisering, smarte energisystem, karbon fangst og lagring

  • Hav omfatter teknologi for design og drift av marine konstruksjoner, samt biologiske og kjemiske prosesser i havet, med anvendelser innenfor olje og gass, fornybar energi og havbruk

  • Helse omfatter medisinsk teknologi og utstyr anvendt til diagnose, overvåking og behandling og biomedisin for klinisk behandling

  • IKT og infrastruktur omfatter digitalisering, datavitenskap og dataanalyse samt infrastruktur for fremtidsrettede byer

  • Fremragende forskning og innovasjon. Den tverrgående satsingen representerer både fagområder som betjener de tematiske satsingsområdene, men også eksellent forskning som ikke direkte er koblet mot samfunnsutfordringene adressert gjennom de tematiske satsingsområdene.  Den tverrgående satsingen skal stimulere til samarbeid på tvers av anvendelsesområdene eller fagdisiplinene.

 Søknad om tildeling av ph.d.-stilling skal inneholde:

  • Tittel på prosjektet
  • Satsingsområde
  • Veilederteam
  • Ca 1 side prosjektbeskrivelse
  • Eventuell tilknytning til prosjekt og/eller programområde for forskning

Søknaden  sendes pr. e-mail til: elisabeth.s.paulsen@uis.no og merkes «søknad om tildeling av strategisk ph.d.-stilling 2017

Søknadsfrist:  16.5.2017

Endelig tildeling blir gjort i ledergruppen 23.5.2017

Utvelgelse/ tildeling blir vurdert av dekan og prodekan for forskning. 
Vurdering skjer på bakgrunn av prosjektets kvalitet, veilederkompetanse/-kapasitet og gjeldende retningslinjer for forvaltning av rekrutteringsstillinger (3a):

«3. Fordeling av rekrutteringsstillinger
a. Føringer
Ved fordeling av rekrutteringsstillinger legges det vekt på følgende:

- Føringer i departementets tildelingsbrev.
Vedtatte strategier og handlingsplaner, inkl bemanningsplaner

Kvalitet i fagmiljøene. Fagmiljø som tildeles rekrutteringsstilling skal:
- kunne vise til dokumenterte forskningsresultater, inkludert publisering på høyt internasjonalt nivå, og resultater med samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
- ha tilstrekkelig veilederkapasitet og tilgjengelig veilederkompetanse
være aktive i et av universitetets doktorgradsstudier (ved tildeling av stipendiatstilling)
- ha tilfredsstillende gjennomføringsgrad og gjennomstrømning blant sine doktorgrads-kandidater (ved tildeling av stipendiatstilling)
- Kjønnsbalanse i fagmiljøet
- Egeninnsats i store forskningsprosjekter.» 

 Les Retningslinjer og rutiner for forvaltning av rekrutteringsstillinger finansiert med øremerkede midler fra departementet  og ph.d.-forskriften v/ UiS: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-355


Med vennlig hilsen
Øystein Lund Bø
dekan 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (02.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol