Utlysning av midler for å fremme undervisningskvalitet og læringsmiljø - søknadsfrist 5. april.


Med bakgrunn i fakultetsstyresak FSTN 15/16 ble det opprettet en arbeidsgruppe for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet. 

Arbeidsgruppen ber med dette om at vitenskapelig ansatte som har ideer til tiltak og trenger midler for å iverksette disse, fremmer søknad om tildeling. I fakultetsstyrevedtaket heter det:

Ved hjelp av disse midlene kan fakultetet iverksette  tiltak som kan bedre undervisningskvaliteten og læringsmiljøet for studentene. Tiltak kan være utvikling av varierte undervisningsmetoder, digitalisering av undervisning og eksamen, oppgradering av infrastruktur og kompetanseutvikling, med mer. Arbeidsgruppa skal prioritere tiltak og fordele midler.

Søknaden bør inneholde opplysninger om:

  • Beskrivelse av prosjektet/tiltaket det søkes om.

  • På hvilken måte det planlagte tiltaket vil forbedre undervisningskvaliteten og/eller læringsmiljøet

  • Hvilket/hvilke emner det vil det få nytte for.

  • Når tiltaket vil iverksettes og plan for framdrift.

  • Eventuelt tidligere tiltak/arbeid som det omsøkte tiltaket bygger på.

  • Beløp det søkes om.

  • Eventuelle praktiske forhold som har betydning.

Tiltak som kan iverksettes i løpet av studieåret 2017-2018 vil bli prioritert. Det forutsettes også at tiltak som gis støtte skal kommuniseres utad slik at en oppnår mest mulig nytteverdi.

Søknader om midlene sendes på e-post til Lena Forgaard (lena.forgaard@uis.no). Eventuelle spørsmål kan også rettes til henne.  I henhold til fakultetsstyrevedtaket vil arbeidsgruppa prioritere tiltak og fordele midler.

Gruppen består av Eric Brun (prodekan undervisning TN), Lena Forgaard (sekretariat, TN), Tom Ryen, Hirpa Gelgele Lemu, Vegard Moen (Uniped), Helene Gram (NettOp) og Jonas Bjørheim (studentrepr.) og disponerer en pott på 1 mill. NOK.

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (20.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol