Allmøte/innspillskonferanse 14.03.2017


Til alle

Velkommen til Allmøte/ innspillkonferanse for TN 14.3.2017 kl. 12.00 i Tjodhallen.

Alle ansatte er velkommen til å drøfte mulige organisasjonsendringer for fakultet og

til å gi ideer om muligheter/endringer.

 

Nedenfor finner dere kopi av presentasjonene som vil bli gitt på møtet.  Disse danner grunnlag for det vi

ønsker tilbakemelding på i møtet.  Innspillene i møtet vil påvirke høringsnotatet angående faglig organisering

på TN som sendes ut på fakultetet i løpet av mars.

 

Dersom du har en bærbar PC / laptop – ta den med!  Vi legger opp til at innspill som kommer fram under diskusjoner sendes inn umiddelbart slik at vi kan ha mulighet til å fange opp hva alle som er tilstede tenker om mulig framtidig organisering.

Vi legger altså ikke opp til plenumsdrøfting, men drøfting i mindre grupper for å få fram alles synspunkter.

Tjodhallen vil være møblert slik at vi sitter i grupper.  Ikke sett deg alene ved et bord – sett deg sammen med andre gjerne med noen utenfor egen faggruppen

Vi prøver å fylle opp bordene etter hvert.

Tentativt program:

1200                     Velkommen v/ dekan

1200-1210           OU-prosessen administrativ organisering – Kort status rapport v/fakultetsdirektør (10min)

1210-1240           Presentasjon av modeller for faglig organisering ved fakultetet v/dekan (12 min)

                            Presentasjon av modell for forskningsprogramledelse v/prodekan for forskning (9 min)

                            Presentasjon av modell for studieprogramledelse v/ prodekan for undervisning (9min)

1240-1300           Muntlige kommentarer fra arbeidsgruppeledere (4 min hver)

1300-1350           Diskusjon i grupper med direkte innspill digitalt på spørsmål om:

  • Fordeler og ulemper ved den foreslåtte modellen («ny modell») for faglig organisering v/TN

  • Fordeler og ulemper ved den foreslåtte modellen for forskningsprogramledelse

  • Fordeler og ulemper ved den foreslåtte modellen for studieprogramledelse

1350-1400           Oppsummering v/ dekan           

Øystein Lund Bø              

 Dekan

Presentasjon faglig organisering ved dekan

Forskningsprogramledelse ved prodekan forskning

Studieprogramledelse ved prodekan undervisning


 

Ps: The meeting will be in Norwegian

 

******

 

Dear all

 

Welcome to the open meeting/ input event for employees at the Faculty of Science and Technology (TN)

TN 14.3. kl. 12.00 in Tjodhallen.
All employees are welcome to discuss possible organizational changes for the faculty and to provide ideas on possibilities / changes.

Above you will find a copy of the presentations that will be given at the meeting. The presentations are the basis for what we want feedback on at the meeting. The suggestions in the meeting will affect the hearing regarding academic organization at TN that will be submitted during March.

If you have a laptop - bring it to the meeting!  Input during discussions will be sent
in immediately and then it will be possible to catch up on what everyone present are thinking about possible future organization.
We plan for smaller group discussions not plenum discussions.  We will furnish for small groups (10 persons) in Tjodhallen.

Do not sit alone at a table - sit together with others.

 Tentative program:
 
1200                     Welcome w/Dean

1200-1210           OU process administrative organization - Short status report w/ Faculty Director (10 min)
1210-1240           Presentation of models for academic organization at the faculty w/ Dean (12 min)
                           Presentation of model for research management w/  Associate Dean for Research (9 min)
                            Presentation of model for study management w/ Associate Dean for  Education (9 min)

1240-1300         Comments from the working-groups (4 min/each)
1300-1350         Discussion groups with direct input (digital)  questions about:
                               -  Advantages and disadvantages of the proposed
model (“new model”) for academic

                                  organization w / TN
                               - Advantages and disadvantages of the proposed model for research
program management
                               - Advantages and disadvantages of the proposed model for study
program management
13
50-1400           Summary w/Dean

 

Øystein Lund Bø

Dean

 

____________________________________

Elisabeth Stornes Paulsen

seniorrådgiver – FoU administrasjon

Universitetet i Stavanger

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

4036 Stavanger

Tlf. 51 83 17 30

____________________________________

 

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (13.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol