Utlysning av midler på TN for tiltak for å fremme undervisningskvalitet og læringsmiljø


Utlysning av midler på TN for tiltak for å fremme undervisningskvalitet og læringsmiljø.


Med bakgrunn i Fakultetsstyresak FSTN 15/16 ble det opprettet en arbeidsgruppe for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved Det teknisk–naturvitenskapelig fakultet. 

Gruppen består av Eric Brun (prodekan undervisning TN), Lena Forgaard (sekretariat, TN), Tom Ryen (IDE), Hirpa Gelgele Lemu (IKM), Vegard Moen (Uniped), Helene Gram (NettOp) og Jonas Bjørheim (studentrepresentant.) og disponerer en pott på 1 mill. NOK som skal benyttes til tiltak for å fremme undervisningskvalitet og læringsmiljø.

I Fakultetsstyrevedtaket heter det:

Ved hjelp av disse midlene kan fakultetet iverksette tiltak som kan bedre undervisningskvaliteten og læringsmiljøet for studentene. Tiltak kan være utvikling av varierte undervisningsmetoder, digitalisering av undervisning og eksamen, oppgradering av infrastruktur og kompetanseutvikling, med mer. Arbeidsgruppa skal prioritere tiltak og fordele midler.

Arbeidsgruppen ber med dette om at vitenskapelig ansatte som har ideer til tiltak og trenger midler for å iverksette disse, fremmer søknad om tildeling. 

 Søknadsfrist er 5.april 2017.

Tiltak som kan iverksettes i løpet av studieåret 2017-2018 vil bli prioritert. Det forutsettes også at tiltak som gis støtte skal kommuniseres utad slik at en oppnår mest mulig nytteverdi.

Søknader om midlene sendes på e-post til Lena Forgaard (lena.forgaard@uis.no). Eventuelle spørsmål kan også rettes til henne.  I henhold til fakultetstyrevedtaket vil arbeidsgruppa prioritere tiltak og fordele midler.

Søknaden bør inneholde opplysninger om:

  • Beskrivelse av tiltaket det søkes om.

  • Beløp det søkes om.

  • Hvilket/hvilke emner det vil det få nytte for.

  • Når tiltaket vil iverksettes.

  • Eventuelt tidligere tiltak/arbeid som det omsøkte tiltaket bygger på.

  • Eventuelle praktiske forhold som har betydning.

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (27.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol