Strukturert skriveseminar for faglig ansatte ved TekNat/Structured writing seminar for academic staff at TN


Er det vanskelig å prioritere skriving, eller nesten umulig å få tid til skriving når en underviser mye? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? Vi legger til rette for en lengre sammenhengende periode, og ønsker velkommen til strukturert skriveseminar 12.-14. desember 2016! English: Is it difficult to prioritize writing, or almost impossible to make time for writing in between all the teaching activities? Is it possible to make progress on a paper if you have a few hours at your disposal? TN now facilitates structured writing time and welcome you to a writing seminar 12-14 December 2016!

 


Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi til rette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er eget skrivearbeid gjennom å:

  1. gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  2. gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1-2 timer til rådighet, og ikke minst
  3. lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til kombinerte stillinger (dvs vitenskapelig ansatte som både forsker og underviser). Det er en forutsetning at man

  • arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide denne på seminaret,
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang, tilbakemelding eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av seminaret.

Seminaret arrangeres på Sola Strand Hotel fra kl. 16 mandag 12. desember, til kl. 15 onsdag 14. desember 2016. Seminaret ledes av Førsteamanuensis Trude Furunes.

 

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

Påmeldingsfrist: 18. november 2016. Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Elisabeth Stornes Paulsen, email: elisabeth.s.paulsen@uis.no. Det er plass til inntil 20 deltagere på seminaret.

 

Structured writing seminar for academic staff at TN
________________________________________


In this seminar, we provide dedicated time and space for individual writing. The primary objectives of the seminar is to facilitate:


1. Uninterrupted time to write on own ongoing papers
2. The experience of structured writing
3. Improved goal setting for the writing process - which is important for the individual's   motivation.
 

Registration takes place on a first come first serve basis, but priority will be given to the combined positions 

It is essential that you

  • work with a publication (article or book chapter)

  • attend the entire seminar and stay overnight at the hotel (single room).
     

There are no plans for giving feedback or discussing each other's work during the seminar.


The seminar takes place at Sola Strand Hotel from 16:00h Monday 12 December until 15:00h Wednesday 14 December 2016. The seminar is facilitated by Dr. Trude Furunes.

Expenses are covered by TN. The Department Manager must be informed about and recommend the application for participation. Registration deadline: 18 November 2016. Please send your application form via internal mail or e-mail to Elisabeth Stornes Paulsen, email: elisabeth.s.paulsen@uis.no

There is room for up to 20 participants at the seminar.

Program:               Søknadskjema/application form:
 


 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (27.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol