Ny mal for Medforfattererklæring/ New template for Co-author Statement


I den senere tid har det vært flere saker knyttet til spørsmål om medforfatterskap TN.  For å gjøre eksisterende mal for medforfatterskap tydeligere, og ikke minst tilpasse den NENTS forskningsetiske retningslinjer har DUTN (Doktorgradsutvalget)  vedtatt å endre mal for medforfatterskap som brukes v/TN.

Følgende vedtak ble fattet i DUTN:

«Det fremlagte forslag til ny medforfattererklæring til bruk ved innlevering av ph.d.-avhandlinger ved TN godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.  Ny mal sendes ut til fagmiljøene ved fakultetet og legges ut på ph.d.-nettsiden

Vedlagt oversendes ny mal for medforfattererklæring til bruk ved innlevering av ph.d.-avhandlinger ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.  Ny mal for medforfattererklæring skal brukes ved innlevering av alle ph.d.-avhandlinger v/TN fra og med 1. november 2016.  For avhandlinger som leveres i oktober aksepteres bruk av gammel/ny mal.

Malen er revidert etter  Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (NENT), rev. Juni 2016, kapittel 5    Vedlegg

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/naturvitenskap-og-teknologi/

Lately there have been several cases concerning questions about co-authorship at TN. For clarifying the template for Co-author Statement, and adapt them to NENT (Guidelines for Research Ethics in Science and Technology)

DUTN (The Doctoral Committee) decided to change the template for Co-author Statement to be used in connection with the PhD thesis at TN.  The following decision was made by DUTN:
            "The submitted proposal for a new Co-author Statement to be used at TN  was approved with the changes that emerged in the meeting.

            The new template will be sent to researchers at the faculty and will be posted on the PhD website. "

Please find enclosed the new template to be used for Co-author Statement.

The new template will be implemented for all the PhD theses that are submitted from November 1, 2016.

For PhD-thesis delivered in October we will accept old/new templates.

The template is according to Research Ethical Guidelines for Science and Technology (NENT), rev. June 2016, Chapter 5     Enclosure

https://www.etikkom.no/globalassets/documents/english-publications/60126_fek_guidelines_nent_digital.pdf

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (30.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol