TN søker ny prodekan for undervisning


Prodekan for undervisning ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Sigbjørn Hervik, fratrer sin funksjon 31. juli 2016. Funksjonen som prodekan for undervisning ved fakultetet blir derfor ledig fra 1 august 2016.

Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljø ved fakultetet. Hun eller han skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning.

Omfanget av funksjonen som prodekan for undervisning ved fakultetet tilsvarer 70-100 % stilling.

Styret har vedtatt at prodekanene skal rekrutteres internt ved at dekan for aktuelt fakultet avgjør sammen med rektor hvem som skal ivareta funksjonene. Ansatte som er interessert skal oppfordres til å ta kontakt. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutningen tas.

Ansatte som er interessert i funksjonen som prodekan for undervisning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet bes melde sin interesse til dekan Øystein Lund Bø innen 20. mai 2016.


Funksjonsbeskrivelse:

Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet. Prodekan for undervisning skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning.

Funksjonsperioden er fire år og følger den opprinnelige åremålsperioden for dekanene.

Organisatorisk plassering:

 • Prodekan for undervisning er organisatorisk plassert under dekanen ved fakultetet. Prodekan for undervisning rapporterer til dekan og drøfter oppgaver og løsninger med denne.
 • Prodekan for undervisning er en rådgivende funksjon for dekanen ved fakultetet.
 • Prodekan for undervisning inngår i fakultetets ledergruppe.

Ansvarsområde:

 • Prodekan for undervisning har et særlig ansvar for at det organiserte kvalitetsarbeidet for undervisning og læring, slik dette framkommer i kvalitetssystemet for Universitetet i Stavanger, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
 • Prodekan for undervisning skal arbeide for økt samarbeid i studieprogrammene på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.
 • Prodekan for undervisning leder fakultetets kvalitetsutvalg.

Hovedoppgaver:

 • gi råd til dekan og instituttledere om strategiske valg for utvikling av studieprogrammer ved fakultetet
 • lede studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet
 • ha et særlig ansvar for årlig kvalitetsrapport i forhold til undervisning og læringsaktiviteter
 • i tett samarbeid med instituttlederne, fremme forslag til kvalitetsfremmende tiltak for å bedre undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet
 • følge opp tiltak i forhold til kvalitetsutvikling
 • vurdere behov for strategiske valg knyttet til fakultetets studietilbud
 • vurdere behovet for og ta initiativ til samarbeid med andre fakulteter ved UiS, men også ved andre institusjoner, med tanke på utvikling og drift av nye studietilbud
 • bidra til evaluering av undervisning
 • andre oppgaver pålagt/gitt av dekan

Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (03.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Undervisning
Undervisning og læringsmiljø er prodekanens hovedarbeidsområde
Sigbjørn Hervik
Prodekan Sigbjørn Hervik