Strukturert skriveseminar for faglig ansatte ved TekNat/Structured writing seminar for academic staff at TN


Er det vanskelig å prioritere skriving, eller nesten umulig å få tid til skriving når en underviser mye? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? Vi legger til rette for en lengre sammenhengende periode, og ønsker velkommen til strukturert skriveseminar 6.-8. juni 2016. English Version: Is it difficult to prioritize writing, or almost impossible to make time for writing in between all the teaching activities? Is it possible to work on a paper if you have a few hours at your disposal? TN now facilitates structured writing time and welcome you to a writing seminar 6-8 June 2016!

 


English below

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi til rette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  1. gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  2. gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1-2 timer til rådighet, og ikke minst
  3. lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til kombinerte stillinger (dvs vitenskapelig ansatte som både forsker og underviser). Det er en forutsetning at man

  • arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide denne på seminaret,
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang, tilbakemelding eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av seminaret.

Seminaret arrangeres på Utstein kloster hotell fra kl. 16 mandag 6. juni, til kl. 15 onsdag 8. juni 2016. Seminaret ledes av Trude Furunes.

 

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

Påmeldingsfrist: 8. april 2016. Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Elisabeth Stornes Fiskå, email: elisabeth.s.fiska@uis.no. Det er plass til inntil 25 deltagere på seminaret.

Program og søknadsskjema

________________________________________

English:


In this seminar, we provide dedicated time and space for individual writing. The primary objectives of the seminar is to facilitate:


1. Uninterrupted time to write on own ongoing papers
2. The experience of structured writing
3. Improved goal setting for the writing process - which is important for the individual's   motivation.
 

Registration takes place on a first come first serve basis, but priority will be given to the combined positions 

It is essential that you

  • work with a publication (article or book chapter)

  • attend the entire seminar and stay overnight at the hotel (single room).
     

There are no plans to give feedback or discuss each other's work during the seminar.


The seminar takes place at Utstein Kloster Hotel from 16:00h Monday 6 June until. 15:00h Wednesday 8 June 2016. The seminar is facilitated by Dr. Trude Furunes.

Expenses are covered by TN. The Department Manager must be informed about and recommend the application for participation. Registration deadline: 8 April 2016. Please send your application form via internal mail or e-mail to Elisabeth Stornes Fiskå, email: elisabeth.s.fiska@uis.no

There is room for up to 25 participants at the seminar.

program and application form


 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (09.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol