Dekanvedtak retningslinjer for søknader til NFR


Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjonsbestemmelser

Universitetet i Stavanger

Dato: 16.05.2008

VEDTAK FORETATT AV DEKAN PÅ GRUNNLAG AV DELEGASJONSBESTEMMELSERSAK: RETNINGSLINJER FOR SØKNADER TIL NFR

Interne retningslinjer ved fakultetet for godkjennelse av søknader som skal sendes NFR:

Alle NFR-søknader skal godkjennes av instituttleder og dekan før de sendes NFR. Dette fordi dekan er administrativt ansvarlig overfor NFR på alle prosjekter. Det gis ikke anledning til å krysse ut i feltet for søknad godkjent før det foreligger e-post/skriftlig dokumentasjon på at dette er korrekt.

 NFR-søknadsfrister i 2008 er følgende datoer (kl 12.00): 4. juni, 3. september, 15. oktober og 26. november. (Se nettsider NFR for utlysninger

Programmer/aktiviteter lyses normalt ut senest seks uker før søknadsfristen.

Intern frist på fakultetet for godkjennelse av søknaden er to uker før NFR-frist.

I 2008: 21. mai, 20. august, 1. oktober og 12. november.

 Kopi av selve søknaden sendes fra søker som e-post til instituttleder innen intern frist.

 Økonomiske forhold godkjennes av instituttleder i samarbeid med økonomikonsulent Iren Lobekk. Når søknad er godkjent av instituttleder, videresendes denne til dekan for endelig godkjennelse. Endelig godkjennelse til søker skal normalt foreligge senest innen to virkedager før NFR-fristen utløper.

 Etter at søknad er sendt NFR, må kopi av godkjent søknad sendes for registrering til Dokumentsenteret (doksen@uis.no). Dokumentsenteret videresender kopi til økonomikonsulent Iren Lobekk og instituttleder.

Interne frister for kommende år vil bli opplyst så snart de er klare, senest innen utgangen av første kvartal. Dette distribueres normalt via e-post/intranett til instituttene.

 Vedtak:

 Interne retningslinjer for søknader til NFR godkjennes.

 Per Arne Bjørkum

Dekan


Sist oppdatert av Egil Rugland (27.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol