Referat fra fakultetsrådsmøte 20. mai 2008


Her er referat fra fakultetsrådets møte 20. mai 2008

UNIVERSITETET I STAVANGER

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

20.05.2008/NHS

 

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET

 Møte nr: 02/08

Sted:  D-329

Dato:  20.05..2008

Tidsrom: 12.15 -14.00

 Til stede:

Per Arne Bjørkum, dekan/leder

Randi Storhaug, adm. rep.      

Leroy Tonning, vit.rep., IØRP

Mohamad Osman, vit.rep.     , IMN

Ståle Freyer, vit.rep., IDE lab

Merete V Madland, vit.rep., IPT

Arne Rettedal, vit.rep., IDE

Åge Lærdal, ekstern rep.

Ivar Walde, ekstern rep.

Gro Sokn

Tore Wiig                  

 Sekretariat:

Nina H. Stava, fak.adm. referent

 Meldt forfall:

Katrine van Raaij, IKM

Vidar Hansen, IKM

Rosanna Høllesli, stud.rep.   

 FR 07/08        

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner innkalling og saksliste.

 FR 08/08        

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner referat fra møtet 26.2. 2008.                      

FR 09/08        

Orientering om dekanvedtak

Vedlagt - A Pilotprosjekt til kinesiske studenter på MA Computer science

- B Emner med begrenset adgang ved IPT

- C Oppnevning av opptakskomiteer for studieåret 2008/2009

- D   Søknader om særordning under eksamen – tillatelse til å

        bruke ordbok under eksamen    

     Vedtak:

Fakultetsrådet tar sakene til orientering

 FR 10/08        

SEROS – Revitalisering av prosjektet

Oppretting av midlertidig prosjektlederstilling. Stillingen er utlyst.

Vedtak:

Fakultetsrådet tar sak om revitalisering av SEROS-prosjektet til orientering.

 FR 11/08: Orienteringssaker

- Stanford/MIT-samarbeid

Dekan orienterte om planlagt prosjektsamarbeid mellom NTNU/UIS og Stanford og MIT i USA. Det er i hovedsak et spørsmål om kostnad. Samarbeidet vil gjelde forskning generelt innen teknologiutvikling. Det er avtalt et møte med departementet for å presentere saken den 26.mai.

 - Statlig tildeling – midler til vitenskapelig utstyr

- Fakultetet er tildelt 4,5 mill for 2008 til vitenskapelig utstyr. Det er

 Levert en rapport for planlagt bruk av dette.

 

FR 12/08: Forslag til organisering av forskningssentre ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Saksfremlegg

Vedlegg 1 Forslag til organisering

Vedlegg 2 Utkast til retningslinjer for ressursforvaltning

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken til orientering.

 FR 13/08: Høring: strategi for UiS

Saksfremlegg

Høringsutkast, vedtatt i styret i UiS

Notat knyttet til utforming av handlingsplaner 2009-2011 fra UiS ledelsen.

 Dekan orienterte om prosessen ved fakultetet ifm høringen så langt, og om ønske om at det opprettes en egen redaksjonskomité for å se på strategidokumentet før videre behandling.

 Fakultetsrådet fremmet forslag til nytt vedtak, dette ble enstemmig vedtatt.

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler at styrets behandling av strategisaken utsettes. Dette på bakgrunn av at fakultetsrådet ser behov for omfattende bearbeidelse av strategidokumentet, noe som ikke kan gjennomføres innenfor de gitte tidsfrister.

FR 14/08 : Utredning av evt. nye studieprogram med planlagt oppstart høsten 2009  

Saksfremlegg

Notat vedrørende frist for å melde inn ønske om utredning

Notat sendt ut fra dekan til institutt vedr. saksbehandling

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken til etterretning.       

 FR 15/08: Opprettelse av arbeidsgruppe for videre utredning av behov for investering

på laboratorium ved fakultetet

Saksfremlegg

Rapport fra romkomite, Forskningsbygget for fakultetet for teknisk-

Naturvitenskapelige fag.

Styresak 41/07 (2007/1567)

Styresak UiS 14/08 (2008/598)

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner

oppnevning av arbeidsgruppe som skal arbeide videre med romprogram for disponering av areal for fakultetets virksomhet, på kort sikt. Dette

 innebærer kontorarbeidsplasser, studentarbeidsplasser og laboratoriums-

/forskningsvirksomhet. Gruppens sammensetning blir som følger:

 en representant fra ledergruppen TN

to representanter fra instituttene

en studentrepresentant

en representant fra verneombudene ved fakultetet

 Gruppen vil arbeide etter mandat, tidsplan og krav til prosess/saksbehandling gitt fra dekan. Arbeidet i gruppen må samkjøres med prosess knyttet til utvikling av nye handlingsplaner for fakultetet for perioden 2009-2011. Rapport fra gruppen legges frem for dekan og instituttråd/fakultetsråd i løpet av høsten 2008. Fakultetsdirektør stiller sekretær til disposisjon dersom behov.

 Fakultetsrådet anbefaler at det arbeides videre med konkretisering av planer om flytting av bygglab til verkstedhall ved IRIS. Og på denne bakgrunn godkjenner fakultetsrådet at det oppnevnes en egen brukergruppe for utvikling av romprogram for bygg- og anleggslab. Medlemmer i gruppen er:

 Grønli, John (sjefingeniør)

Tonning, Leroy (professor)

Jakobsen, Jasna (professor)

Holven, Einar (overingeniør, verneombud)

Håvardsholm, Marit (seniorkonsulent, administrasjon)

En studentrepresentant

Endelig mandat og krav til tidsplan, behandling i ulike råd og utvalg vil bli gitt av dekan.

 

FR 16/08: Eventuelt

Saker tatt opp av Mohamad Osman:

Samarbeidet med IRIS bør gå begge veier

Emneevaluering – alternative former for evaluering

Hjelpemidler ved eksamen – mer fleksibilitet i beskrivelse i emnet

Internship – innføre dette ved TN

Dekan presiserte at ønskede endringer kan legges frem for instituttleder,som eventuelt fremmer saken videre til kvalitetsutvalget/dekan.

 Dekan informerte om at ny instituttleder ved IMN, Bjørn Hjertager, er tilsatt.

 Fakultetsdirektør orienterte om at 1. tertialrapport 2008 foreligger. TN har et mindre overforbruk så langt.

 20.5.2008 

Per Arne Bjørkum

Dekan/ leder av fakultetsrådet TN


Sist oppdatert av Egil Rugland (27.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol