Intern utlysning: Søknad om tildeling av strategisk ph.d.stilling


Intern utlysning: Søknad om tildeling av strategisk ph.d. stilling v/TN innenfor Helseteknologi/ biomedisin, Miljøvennlig energi, Matfylket Rogaland eller Offentlig infrastruktur

(English version at the end)

I forbindelse med fordeling av nye ph.d.-stillinger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet for 2016 har dekan besluttet at 4 av stillingene skal lyses ut for tildeling ved fakultetet til veiledere i fast vitenskapelig stilling.  Disse ph.d.-stillingene er øremerket

  • Helseteknologi/ biomedisin
  • Miljøvennlig energi
  • Matfylket Rogaland
  • Offentlig infrastruktur

Søknad om tildeling av ph.d.-stilling skal inneholde

·        Tittel på prosjektet

·        Veilederteam

·        Ca 1 side prosjektbeskrivelse

·        Eventuell tilknytning til prosjekt og/eller programområde for forskning

Søknaden  sendes pr. e-mail til

elisabeth.s.fiska@uis.no og merkes «søknad om tildeling av strategisk ph.d.-stilling»

Søknadsfrist:  29.1.2016

Endelig tildeling blir gjort i ledergruppen innen 9.2.2016

Utvelgelse/ tildeling blir vurdert av dekan og prodekan for forskning.

Vurdering skjer på bakgrunn av prosjektets kvalitet, veilederkompetanse/-kapasitet og gjeldende retningslinjer for forvaltning av rekrutteringsstillinger (3a).  https://cp.compendia.no/universitetet-i-stavanger/lederhandbok/80033

Viser for øvrig til Handlingsplanen for Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet: http://ansatt.uis.no/getfile.php/Strategi%20og%20handlingsplaner/Handlingsplaner%202014-2017/TN.pdf

og ph.d.-forskriften v/ UiS: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-355

---------English version------

In connection with the allocation of PhD positions for 2016 at  the TN Faculty the dean has decided that 4 positions are to be announced for allocation to prof/ass. prof holding a  permanent positions. The PhD positions are to be allocated to the four following areas:

  • Health technology/Biomedicine
  • Environmentally friendly energy
  • Food cluster in Rogaland
  • Public  infrastructure

Applications for allocation of PhD positions shall contain:

·        Project title

·        Team of supervisors

·        Approx 1 pageproject description

·        Possible connection to project and/or program area for research

Application to be sent by  e-mail to

elisabeth.s.fiska@uis.no  and marked «søknad om tildeling av strategisk ph.d.-stilling»

Deadline:  29.1.2016

Final allocation will be done in  “ledergruppen” within 9.2.2016

Selection/allocation will be assessed by dean and vice-dean for research. The assessment will be based on the quality of the projects as well as competence and capacity of the supervisor(s) and

current directive for administration of PhD positions (3a)/retningslinjer for forvaltning av rekrutteringsstillinger : https://cp.compendia.no/universitetet-i-stavanger/lederhandbok/80033

 Refererence is given to Handlingsplanen for Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet: http://ansatt.uis.no/getfile.php/Strategi%20og%20handlingsplaner/Handlingsplaner%202014-2017/TN.pdf

and the PhD.-regulations at/ UiS: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-355

 

Med vennlig hilsen

Øystein Lund Bø

dekan        

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (12.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol