Ledelsesverktøy for ferske ledere


I en ny bok viser professor Otto Ottesen og seks andre forskere tilknyttet UiS hvordan veien fra teori til praksis kan bli lettere for unge lederspirer og andre som jobber med ledelse.

I boka Ledelse: Å bruke teori i praksis tar forfatterne for seg hvordan studenter, undervisere og faglig interesserte praktikere kan jobbe for å utvikle brukskompetanse, det vil si kompetanse til å ta i bruk teori i praksis.

– I boka viser vi hvordan studenter og andre kan jeg-orientere ledelsesteori og dermed gjøre den til sin egen. Å utvikle en slik brukskompetanse krever trening, sier redaktør for boka, professor Otto Ottesen, som i mange år har undervist masterstudenter i ved UiS.

– Både forskning og erfaring viser at studenters og faginteresserte praktikeres evne til å vurdere og å ta i bruk teori som formidles i forelesninger, i faglitteratur, på fagseminarer eller i foredrag, ikke nødvendigvis utvikler seg automatisk, sier Ottesen.

Lille jeg-modellen
Sentralt i den vitenskapelige antologien står «lille jeg-modellen», en referansemodell som Ottesen har utviklet gjennom mange år med forskning, undervisning og praktisk ledelse.

– Lille jeg-modellen søker å motvirke en utbredt oppfatning av ledere og ledelse. Nemlig at en god leder har, og bør ha, stor innflytelse på alt og alle i sin virksomhet. Men ytterst sjelden kan en leder bare bestemme, sier Ottesen.

Med denne modellen skal lederen lettere kunne bruke teori til å sette en diagnose på virksomheten og på sine egne begrensninger og muligheter for innflytelse og til å velge en hensiktsmessig lederatferd, ifølge professoren.

Inspirert av studenter
– Boka er resultat av et prosjekt som har blitt gjennomført i nært samarbeid med masterstudenter i endringsledelse ved UiS. Studentene har fra første stund vært viktige kilder til inspirasjon. Med spørsmål og i dialog underveis har de gitt oss verdifulle innspill, forteller Ottesen.

I tillegg til ham bidrar seks andre forfattere med kapitler i boka. På hvert sitt fagfelt viser de hvordan lille jeg-modellen kan brukes og tilpasses spesifikke lederutfordringer. Fra Universitetet i Stavanger bidrar førsteamanuensis Øystein Hatteland, professor Oluf Langhelle, doktorgradskandidat Kjersti B. Tharaldsen og førsteamanuensis Carl Cato Wadel. Også postdoktor Bjørn-Tore Blindheim fra UiS har skrevet et kapittel, sammen med professor Kjell Arne Røvik fra Universitetet i Tromsø, som er professor II ved UiS.

Boka, som er utgitt på Høyskoleforlaget, inngår nå i pensum på masterstudiet i endringsledelse.

Denne saken er hentet fra Univers 4 2011


Sist oppdatert av Silje Stangeland (13.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Otto Ottesen
VEIEN TIL LEDELSE: I en ny bok viser Otto Ottesen og seks andre forfattere tilknyttet UiS, hvordan studenter og andre som jobber med ledelse kan gjøre ledelsesteorier til sine egne.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567