Joan S. Rongen, Sara Mauland, Fredrik Skår og Lene Fosshaug: Høringsuttalelse - debattinnlegg


Teknisk-administrativt ansatte holdt allmøte om strategidokumentet tirsdag 22.april 2008. Møtet ba oss fire om å skrive en høringsuttalelse og formidle denne til UiS.

Fra teknisk-administrativt ansatte ved UiS ved/ Joan S. Rongen, Sara Mauland, Fredrik Skår og Lene Fosshaug (publisert 25.04.08 på debattsidene på UiS.no)

Våre meninger og forslag i dette dokumentet er åpne for både forhandlinger og diskusjon. Alle som ønsker å benytte elementer fra dette dokument til sin egen høringsuttalelse, må gjerne gjøre det. Vi håper på en god debatt fram til 23.mai, som er høringsfristen og 12. juni da styret skal behandle saken. Til slutt ønsker vi et strategidokument vi alle kan leve med fram til 2020.

Teknisk-administrativt ansatte holdt allmøte om strategidokumentet tirsdag 22.april 2008. Møtet ba oss fire om å skrive en høringsuttalelse og formidle denne til UiS. Våre meninger og forslag i dette dokumentet er åpne for både forhandlinger og diskusjon. Alle som ønsker å benytte elementer fra dette dokument til sin egen høringsuttalelse, må gjerne gjøre det. Vi håper på en god debatt fram til 23.mai, som er høringsfristen og 12. juni da styret skal behandle saken. Til slutt ønsker vi et strategidokument vi alle kan leve med fram til 2020.

STRATEGIDOKUMENT FOR UNIVERSITETET I STAVANGER 2009 – 2020

Generelt om UiS:
UiS sitt samfunnsoppdrag er utdanning, forskning og formidling. Aktiviteten ved institusjonen må ha tilfredsstillende rammebetingelser. I tillegg til faglig kompetanse handler det om å ha et profesjonelt teknisk-administrativt personale, laboratorier, bibliotek, IKT-systemer og nødvendig styringsverktøy. Strategien for UiS 2009 – 2020 må altså også ha en idé om utvikling av sine sørvisfunksjoner.

Visjon
Vi vil at visjonen fra 2005 -2009 fortsatt skal være vår visjon, det vil si vi ønsker å beholde visjonen både språklig og innholdsmessig:

”UiS vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente, vinne innsikt og finne visdom til beste for samfunn, studenter og ansatte.”

Verdigrunnlag
UiS verdsetter integritet og samarbeid.

Mål for UiS
Forskningen er fri og uavhengig
Undervisningen dyktiggjør studentene våre som kritiske og ansvarlige forskere og yrkesutøvere
Formidlingen sprer kunnskap, fremmer innsikt og vekker intellektuell nysgjerrighet.
Sørvis finnes på alle nivå i organisasjonen


Hovedstrategi
Vi ønsker så korte og konsise punkter til grunntema i hovedstrategien som mulig. Derfor har vi omdefinert punktene litt. Vi har også lagt til to punkter som sier noe om UiS som en sørvisorganisasjon og UiS som et universitet i verden:

• Aktive forskere og formidlere
• Engasjerte studenter
• Framragende pedagogisk virksomhet
• Aktiv personalpolitikk og personalledelse
• Aktiv og kompetent sørvisorganisasjon
• Aktiv internasjonal orientering
• Å ta samfunnsansvar og ha bærekraftig utvikling som grunnverdi.

Vi foreslår å endre hovedsatsingspunktene i strategien til fire maksimum fem punkter. De fire punktene kan settes sammen på mange måter, men de bør omfatte aktivitet som per i dag er synlig og tydelig ut fra to kriterier:

a) utdanningsoppdraget vårt
og
b) gjenkjennbarhet i den faglige strukturen på UiS; vi mener det bør finnes minst ett hovedsatsingsområde som fagmiljøene på hvert fakultet har faglig referanse til.

Vi foreslår følgende fire hovedsatsingsområder:
1. energi – økonomi – miljø og klima
2. risikostyring og samfunnssikkerhet
3. profesjonsututdanning
4. kultur – herunder ”Bjergstedvisjonen”

UiS er vertskap for to nasjonale sentra, SLF og SAF og vi ønsker nye sentre og samarbeid med andre sentre velkommen.

Vi mener det ikke er relevant å plassere vurdering av oppretting av et helsefakultet og et fakultetet for økonomi og ledelse / Business School, inn i strategidokumentet. Det er godt mulig UiS vil stå foran en omorganisering de nærmeste årene. Vi mener at en omfattende omorganisering – debatt og forslag til løsninger – får komme etter at strategidokumentet er vedtatt i styret, på lik linje med innspillene som er kommet fra alle fokusgruppene.


Mål og strategiske føringer for virksomhetsområdene:

Utdanning og læringsmiljø

En forsvarlig satsing på rekruttering til UiS bør ikke defineres utelukkende ved å satse på å øke antall studenter. UiS har i dag ca 8000 studenter. Skal vi øke fra 8000 opp til 10 000 bør vi som institusjon først definere hvor finansieringen av disse ekstra 2000 studieplassene skal hentes fra.

UiS skal ha studentene i fokus ved å satse på kvalitetsarbeid. Derfor mener vi det er strategisk viktig å konsentrere ressursene om å øke gjennomstrømmingen og redusere frafallet i alle studieprogrammene. Det vil styrke studiepoengproduksjonen, kandidatproduksjonen og det vil styrke vårt rykte som en god utdanningsinstitusjon. Når vi i dag overbooker, gjør vi det for å dekke over for frafallet som vi regner med kommer, og som dermed svekker muligheten vår for å nå måltallet. Dette er en lite studentvennlig, det er uøkonomisk, både faglig og administrativt, og det sender feil signaler ut i gruppene vi rekrutterer fra.

Studentrekruttering
• En gjennomstrømming på minst 85% på alle studieprogrammene ved UiS
• 8000 studenter
• 500 PhD kandidater
• 800 internasjonale studenter på BA, MA og PhD- program hvert år
• 50 internasjonale forskere på BA, MA og PhD- program hvert år
• 50 UiS forskere på forsker på forskeropphold utenfor Norge hvert år
• Minst tre primærsøkere per studieplass på alle studieprogram
• Ledende regionalt innen EVU-markedet

UiS skal nå disse målene ved å: (-vi ønsker å legge til følgende punkter i strategidokumentet)
• Øke studentmobiliteten ved UiS – flere studenter må ta deler av studieprogrammet sitt i utlandet og flere studenter må komme hit
• Lage profesjonsutdanninger som oppnår respekt nasjonalt og internasjonalt
• Sikre internasjonalisering av vår programportefølje
• Sikre at fagansatte i profesjonsutdanningene har profesjonspraksis – minst halvdelen av fagstaben skal ha dette
• Sikre at alle ansatte får mulighet til å oppdatere seg i praksisfeltet eller det teknisk-administrative fagområdet hvert 7. år
• Samkjøre studieprogram som grenser til hverandre – på alle studienivåer
• Øke ressursinnsatsen på utdanning og studentoppfølging til det nivået staten forutsetter


Forskning og innovasjon
Her har vi ingen utdypende kommentarer.


Formidling
Her ønsker vi et tillegg til et av kulepunktene:
• Arbeide aktivt med å sikre at vitenskapelig publiserings- og formidlingsmateriale nasjonalt og internasjonalt, har korrekt form og språk.


Organisasjon og ressurser
UiS skal ha:
• En sørvisorganisasjon med et profesjonelt teknisk-administrativt personale, laboratorier, bibliotek, IKT-systemer og nødvendig styringsverktøy.
• Et optimalisert og integrert fag- og administrativ organisering i forhold til strategiske, logistiske, kontrakts- og kommersielle handlinger. Det bør brukes både faglig- og administrativ kompetanse i fellesskap i forbindelse med disse viktige prosesser og avgjørelser.

(Litt bakgrunnsmateriale fra målekortet og styresak 35/08:

Studenter pr vitenskapelig ansatt:
UiS 16,88 (TN 18,9, SV 20,85, HUM 12,25)
UiB 13,32
NTNU 14,82
UIA 18,82

Studenter pr administrativ ansatt ved UiS:
SV ca 89 studenter pr adm (3175 studenter på 35,5 administrativt ansatte)
HUM ca 64 studenter per adm (1958 studenter på 30,4 administrativt ansatte)
TN ca 28 studenter per adm (1565 studenter på 55 administrativt ansatte).)

• I 2020 skal andelen
- studenter per vitenskapelig ansatt være maksimum 14 på hvert fakultet
- studenter pr administrativt ansatt være maksimum 50

Økonomi
Vi tror at målet om en totaløkonomi hvor ekstern finansiering utgjør minst 50% av den statlige bevilgningen er urealistisk. UiS sitt hovedoppdrag er å forvalte statsoppdraget vårt. Å gjøre dette på en best mulig måte innebærer å ha hovedfokus på denne aktiviteten. De målene vi har definert i vårt forslag her vil gjøre nettopp dette. Vi vil ikke at ekstern finansiering skal være hovedfokus, men et godt supplement i UiS sin aktivitet.


• Den teknisk/administrative staben ved UiS skal ha god kompetanse på alle nivåer.
• Bibliotekets budsjetter må økes årlig med minst 10% mer enn snittøkningen per institutt
• Oppfylling av alle HMS-krav, som renhold, personaloppfølging og universell utforming
• Oppretting av et læringsressurssenter
• Målrettet lederopplæring på minimum 4 uker for alle ledere innen 6 måneder etter tilsetting (om de ikke har det fra før)
• Integrering av et gjennomført målrettet ledelsessystem på tvers av institusjonen og samkjørt med medarbeidersamtalesystemet
• IKT-nettverk som er oppgradert til beste nivå hvert tredje år
• Gode sørvissystemer på IKT, drift og laboratorier
• Tidsmessige spesialrom i alle fag i rett størrelse og med kvalifisert og tilstrekkelig støttestab
• Arealutbygging i takt med vekst og virksomhet
• God og effektiv organisasjonsstruktur med tilstrekkelig støtteapparat i økonomi, personal og fag- og studiesaker
• Gode kvalitets- og risikostyringssystemer
• Skriftlige rutiner på all administrativ og teknisk virksomhet

Sist oppdatert av (25.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no