Reidar S. Østerhaug: "Butikk-universitet"?


Jeg anser betegnelsen nyskapingsuniversitet som uheldig, fordi den i sin konsekvens innebærer en strategi for kommersialisering av deler av universitetets virksomhet.

Av førstelektor Reidar S. Østerhaug, Institutt for sosialfag (publisert 08.04.08 på debattsidene på UiS.no)

"Nyskaping" kan utlegges på ymse vis. For eksempel som å tenke nytt, skape noe nytt, være kreativ osv. Dette sies også i Strategidokumentet for UiS, men det omfatter mer, noe som ligger tett opp til den forståelsen som Arnfinn Bø-Rygg gjør rede for i en kronikk i Aftenbladet 1. april. Han skriver at nyskapingsuniversitet en norsk, uautorisert, oversettelse av "the entrepeneurial university". Dette innebærer et forskningssamarbeid med næringslivet som skal resultere i konkret produktutvikling og kommersialisering. Forstår jeg Jan Erik Karlsen rett, så er han enig i en slik utlegning av begrepet knyttet til nyskapingsuniversitet. Slutter en seg til at nyskaping er et gangbart og overordna begrep i tilknytning til UiS, så sier man også ja til en dreining av fokus mot kommersialisering. Gjennom salg av forskningsframbrakte produkter og ideer, skal UiS styrke sitt økonomiske fundament.

Nå kan en gjøre som min gode kollega Bjørn K. Nicolaysen gjør i sitt debattinnlegg 4. april, si ja til nyskaping og nei til entreprenørskap. Det fordrer imidlertid at en har sterk tro på at en har tilstrekkelig definisjonsmakt til å redefinere "nyskapingsuniversitet". En slik tro har ikke jeg. Virkelighet(soppfatning)en skapes ved hjelp av begrep, og kommer til å legge sterke føringer på utviklingen av UiS.

Slik jeg ser det vil UiS i overskuelig framtid være knyttet til offentlige oppgaver og finansiering (å tro at ekstern finansiering skal dekke minst 50 prosent av totaløkonomien ved UiS innen 2020 slik Strategidokumentet legger opp til, anser jeg for urealistisk). Omdømmeoppbygging av UiS gjennom gode, kritiske og anerkjente forsknings- og undervisningsmiljø blir i årene framover langt viktigere enn kommersialisering.

Dersom Styret til slutt likevel velger å gå for et "nyskapingsuniversitetet", så må en i alle fall markere dette poenget, som skal skille oss fra andre universitet, ved å få det med i visjonen for UiS. Den foreslåtte visjonen er: "Universitetet i Stavanger skal være et ledende nyskapingsuniversitet, kjent for fremragende undervisning, forskning og formidling av kunnskap til og fra samfunnet." Skal visjonen leve opp til innholdet i nyskapingsbegrepet, må den suppleres med salgselementet. Undervisning, forskning og kunnskapsformidling er noe UiS og alle andre universitet bedriver, og peker som sådan ikke på noe nytt. Det nye er jo at vi skal selge kunnskapen, og ikke bare det, men også gå inn i produksjonssamarbeid med eksterne virksomheter. Visjonen trenger følgelig å utvides til f. eks.:

"Universitetet i Stavanger skal være et ledende nyskapingsuniversitet, kjent for fremragende undervisning, forskning og formidling av kunnskap til og fra samfunnet; samt for framstilling og salg av produkter i nært samarbeid med kommersielle aktører."

Visjonens første ledd dekker da tradisjonen fra Humbold, mens annet ledd fanger opp det særegne nye.

Sist oppdatert av (08.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no