Kjell Hausken: Ja versus nei til nytt fakultet


Anvendelse av 7 A4 ark som skissert 12.02.2008, for raskt å besvare Rongens spørsmål 28.02.2008, impliserer først å svare ja eller nei på om økonomimiljøet ved UiS skal samles.

Av professor Kjell Hausken, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (publisert 03.03.08 på debattsidene på UiS.no)

En Forskningsrådet-komite svarer ja, slik Roar Hjulstad påpeker 29.02.2008. De fleste som vurderer vitenskapelig 100 år fremover i tid, inklusive undertegnede, svarer også ja. UiS har hittil svart nei. En grunn er at TN-fakultetet siden 1969 har demonstrert høyere vitenskapelig kvalitet på beslutninger, og har tilbudt mer vitenskapelige rammebetingelser, med den konsekvens at IØRP (og tilsvarende tidligere TN-miljøer) ikke har akseptert å bli flyttet hit eller dit. La oss utrede konsekvensene av ja og nei. Hvis ja, enten i 2008 eller x år inn i fremtiden, vil de som ønsker det på IØRP, NHS, IØL, og evt spredte økonomer på IMKS, samles i en enhet. Hvis flertallet innen denne enheten ønsker det, synes jeg det er greit at en slik enhet organiseres som et fakultet. Hvis et slikt fakultet dannes, er neste skritt å svare ja eller nei på om deler av IMKS skal inkluderes i det nye fakultetet. Her foreslår jeg en demokratisk prosess der de miljøer og enkeltpersoner på IMKS som ønsker det ved å svare ja, inkluderes i det nye fakultetet, mens de som ikke ønsker det ved å svare nei blir værende igjen på SV-fakultetet. SV-fakultetet får da et institutt for helsefag, et institutt for sosialfag, og et institutt bestående av de miljøer og personer ved IMKS som ikke ønsker overflytting til et nytt fakultet. Debatten kan tyde på at mange ved IMKS ønsker fortsatt å være tilknyttet SV, hvilket jeg synes er en grei løsning. Jeg synes ikke man bør flytte miljøer og personer over på et annet fakultet mot disse miljøenes og personenes vilje. UiS utreder for tiden et evt fakultet for økonomi og ledelse. Hvis ledelsesmiljøene ved IMKS ikke ønsker å være del av et fakultet for økonomi og ledelse, mens ulike aktører (TLG, UiS styret, etc) likevel ønsker et fakultet for økonomi og ledelse, er metoden å bygge opp et nytt ledelsesmiljø fra scratch med ønsket profil innen et evt fakultet for økonomi og ledelse. Dette gjøres ved sedvanlig rekruttering samt å ansette 20 stipendiater innen ledelse over en 10-årsperiode, finne veiledere til disse, og ansette de 4 beste av disse som førsteamanuensis. Dette gir to ledelsesmiljøer med ulik profil. På lengre sikt kan synergi, og migrasjon frem og tilbake mellom disse miljøene, finne sted.

La oss utrede konsekvensene av nei på spørsmålet om samling av økonomiljøet, som er det svar UiS har gitt hittil og kanskje på ubestemt tid. I såfall blir IØRP værende på TN. Neste skritt er å svare ja eller nei på om NHS og/eller IØL skal danne et eget fakultet. For å besvare det enklest mulig, anta at en demokratisk prosess kan forløpe ved to metoder. Roar Hjulstad anvender metode 1 som er en demokratisk prosess innen UiS, og svarer nei ved å referere til flertallet av en høringsrunde. Metode 2 er en demokratisk prosess innen NHS og IØL. Jeg synes metode 2 er OK hvilket betyr at NHS og IØL selv svarer ja eller nei uten innblanding utenfra. Hvis NHS-IØL svarer ja, kan UiS enten blokkere eller akseptere løsrivelse fra SV. Hvis nei, eller ja med blokkert løsrivelse (analogt slikt Serbia ønsker å blokkere Kosovos uavhengighet), får vi status quo, kanskje med den endring at NHS-IØL splittes i to institutter. Hvis ja uten blokkert løsrivelse, får vi et nytt fakultet. Deretter anvendes samme metodikk som ovenfor. Dvs, neste skritt er å svare ja eller nei på om deler av IMKS skal inkluderes i det nye fakultetet. Her foreslår jeg en demokratisk prosess der de miljøer og enkeltpersoner på IMKS som ønsker det ved å svare ja, inkluderes i det nye fakultetet, mens de som ikke ønsker det ved å svare nei blir værende igjen på SV fakultetet. Som hjelp i den demokratiske prosessen utreder rapporten 14.03.2008 en del andre forhold, bl.a. forholdet til næringslivet under de ulike organisatoriske strukturene, og som jeg ikke diskuterer her, men som påvirker hvorledes dere svarer ja versus nei på spørsmålene ovenfor.

UiS har ambisjoner innen "Risk Management and Societal Safety". Med fremvekst av MSc studium i finans på NHS-IØL, er dette miljøet spredt på to fakulteter (TN og SV) og tre institutter (IØRP,IMKS,NHS-IØL). (Dertil kommer informasjonssikkerhet på IDE.) UiS har vært overrasket over fragmentering innen dette miljøet. Her er det ingen grunn til overraskelse ettersom UiS har institusjonalisert denne fragmenteringen ved spredning på to fakulteter og tre institutter. Miljøet består av risikoanalyse (IØRP) med vekt 4/9, samfunnssikkerhet (IMKS) med vekt 4/9, og økonomisk risikostyring (splittet økonomimiljø) med vekt 1/9. Ettersom risikoanalyse og samfunnssikkerhet tilhører ulike forskningsparadigmer, kan fragmenteringen reduseres ved å endre den relative vektlegging til 1/3,1/3,1/3, der økonomisk risikostyring bringer inn atferdsdimensjonen og således bygger bro mellom de to forskningsparadigmene. UiS har ikke bidratt til slik brobygging. Det vurderes å bygge et senter for dette miljøet. Et senter med samlokalisering vil redusere fragmenteringen noe, men et senter med lav autonomi der beslutningsmyndighet bibeholdes på de to fakultetene SV og TN, vil bibeholde fragmenteringen. SV-fakultetet har et PhD-program i Risikostyring og samfunnssikkerhet og et PhD-program i Ledelse. Begge programmene nedprioriterer økonomisk risikostyring og økonomi. PhD-programmet i Risikostyring og samfunnssikkerhet på TN fakultetet tolererer økonomi. Økonomiprofilen på disse tre PhD-programmene kommer til å endre seg slik at fragmenteringen reduseres.

Sist oppdatert av (25.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no