Aslaug Mikkelsen: Nedenfra og opp - ovenfra og ned


Strategiarbeid skal være forankret i fagmiljøene. For å få til dette har ledelsen ved UiS lagt til rette for en omfattende strategiprosess.

Av rektor Aslaug Mikkelsen (publisert 11.02.08 på debattsidene på UiS.no)

I høst ble alle fagmiljø, institutt og fakultet oppfordret til å gjennomføre SWOT-analyser. Tilsvarende er alle miljø nå i innspillsfasen oppfordret til å lage strategier i og på tvers av sine egne miljø. Dette er nedenfra og opp-prosesser som alle fagmiljø har ansvaret for. Dekaner og instituttledere har et særskilt ansvar for å legge til rette for disse prosessene. Innspillene skal brukes til å lage en overordnet strategi som skal sendes på høring i organisasjonen i april og som skal vedtas i styret i juni. Ledelsen ved UiS legger ikke opp til noen vedtak på strategi før dette, ei heller på noen delstrategi. Dette er det redegjort for i strateginotatene som ligger ute på nettet.

Når og hvis omorganisering skal gjennomføres på UiS, så vil alle spilleregler for dette bli fulgt. Omorganisering kan være ett av mange grep en kan ta for å bedre kvalitet og relevans, få mer homogene miljø, klarere profilering m.m. Derfor er spørsmål om organisering tatt med som ett av 20 sjekkpunkter til fagmiljøene i strateginotatet som gikk ut i august.

Det er flere eksempler på fagmiljø i vår organisasjon som ikke er tilfreds med dagens institutt eller fakultetsgrenser. Noen av disse miljøene er små, andre større. Spørsmålet - eller dilemmaet er da, hvem som skal bestemme hvor disse gruppene skal være organisert. Er det slik at de faggruppene som ønsker en endring skal få lov til å gjøre dette, eller skal flertallet som utgjør resten av instituttet eller fakultetet eller alle ansatte stemme over eller på annen måte ta beslutninger mht til organiseringen?

Ideen om et fakultet for økonomi og ledelse kommer ikke fra toppen av organisasjonen (rektor eller direktør), men det har sitt utspring i fagmiljøet på NHS-IØL. Ideen er ikke ny. I høst var innvendingen fra noen miljøer at ideen ikke var utredet godt nok. Dette var bakgrunnen for at en ny gruppe ble nedsatt på dette området.

Det er arbeidet med SWOT-analysene i fagmiljøene og den informasjon UiS ledelsen har fått gjennom strategiseminarene, som er bakgrunnen for opprettelse av tenketankene. Tenketankene er "ovenfra og ned" bare i den grad at vi som ledelse har bedt folk ute på instituttene om å delta. De fleste av disse tenketankene går på tvers av fagmiljøene og ville derfor ikke uten videre blitt organisert uten at noen tok initiativ til det. Hensikten med tenketankene er å få opp ideer - få fram innspill i en nedenfra og opp-prosess. Tenketankene som er opprettet er noen av mange mulige tenketanker. Derfor har ledelsen ved alle ledersamlinger gjentatt hvor viktig det er at også andre tenketanker nedsettes der det er behov for dette. Tenketankene skal ikke avslutte sitt arbeid innen 14.3, men til denne dato komme med innspill som er tydelige som forslag til en overordnet strategi. I den delen av strategiarbeidet vi er nå, er det viktig at diskusjoner popper opp. Det er litt seint når strategien er vedtatt. Alle ansatte i alle miljø har muligheten til å delta. Jeg føler meg derfor ikke truffet av de antydninger som Bjørn Kvalsvik Nicolaysen har i sitt innlegg 8.2. Ansatte og fagmiljø har nå en reell sjanse til medbestemmelse ved å komme med forslag til overordnet strategi, strategi for fakultet, institutt og eget fagmiljø.

Sist oppdatert av (11.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no