Aslaug Mikkelsen: Bruk innspillsfasen i strategiprosessen ved UiS


I arbeidet med ny strategi for UiS er vi nå i innspillsfasen.

Av rektor Aslaug Mikkelsen (publisert 21.01.08 på debattsidene på UiS.no)

Høsten 2007 ble i stor grad brukt til SWOT-analyser på fakultet, institutt og sentre. Disse swot analysene danner utgangspunktet for å definere de utfordringene UiS står overfor i årene som kommer, og skal brukes i arbeidet med ny strategi for UiS, på institutt/ senter og fakultet.

Ved gjennomgang av SWOT-analysene ser vi at utfordringene i ulike fagmiljø og institutt/senter kan være ganske forskjellige. I noen tilfeller handler det for eksempel om for få studenter og for liten gjennomstrømning, mens i andre tilfeller handler det om for liten forskningsaktivitet, for få eksterne midler, for liten publisering eller for dårlig profilering og lite nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Noen utfordringer løses best innenfor fagmiljøet, mens løsningene i andre tilfeller kan ligge på tvers av institutt, fakultet og institusjoner. Det er svært viktig at alle ansatte tar del i problemløsende strategiarbeid og de viktige veivalgene dette innebærer for forskning, undervisning og organisering. I linjen er det dekanene og instituttlederne som har ansvaret for at arbeidet blir gjort og at de ansatte involveres i arbeidet. Dette står imidlertid ikke i veien for at enkeltpersoner eller grupper setter seg ned, bidrar til debatt og løsninger på "lokale" og institusjonelle problemer.

På tirsdag den 22. januar offentliggjøres Stjernø-utvalgets rapport. Etter det vi forstår understreker dette utvalget betydningen av samarbeid og arbeidsdeling i sektoren, samt betydningen av å unngå små og fragmenterte forskningsmiljø. Har vi rett, så skisseres det i denne rapporten fire ulike modeller for institusjonsstruktur. Det er ikke sikkert at noen av disse modellene overlever den politiske debatten som kommer. De utfordringer som utvalget peker på for UHR-sektoren, må også UiS som institusjon håndtere. Det bør gjøres med kvalitet, relevans og samarbeid.

Det finnes ikke noe fasittsvar på riktig strategi for UiS. Derfor er det viktig at ledelsen på alle nivå får innspill til strategiske veivalg for det enkelte fagområde nå, slik at disse kan tas med, vurderes og sys sammen i det forslag til overordnet strategi som TLG vil sende ut på høring den 16. april og presentere på et allmøte den 3. april.

I strateginotat og på ledermøter med dekaner og instituttledere har vi oppfordret den enkelte leder til å arrangere nødvendige strategiseminar og å nedsette de tenketanker som fagmiljø og ledere finner nødvendige. TLG oppretter i disse dager noen tenketanker og fredag var det et nyttig strategiseminar på SV-fakultet initiert av dekan. For mer detaljer om dette og om strategiarbeidet, se http://ansatt.uis.no/aktuelt/strategiprosess.

Få andre med deg og benytt sjansen til å gi innspill til alterntative strategier for UiS og det miljøet dere hører til.

Sist oppdatert av (05.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no