Aslaug Mikkelsen: Veien mot en mer desentralisert og demokratisk ledelsesmodell


Det nye rektoratet gikk til valg for en mer desentralisert og demokratisk ledelsesmodell på UiS. Denne målsettingen er ikke endret. I fortsettelsen vil vi kort gjøre rede for hvordan hvordan hele ledelsen arbeider for å nå disse målene.

Av rektor Aslaug Mikkelsen (publisert 09.11.07 på debattsidene på UiS.no)

OU-prosessen i vår ble oppsummert gjennom styrevedtak 15/07 der noen av hovedpunktene var:
1. Åpne for delegering av utvidede fullmakter til instituttlederne på områder som eksterne relasjoner, budsjett og oppdragsmidler, personalledelse og studiesaker.
2. Åpne for desentralisering av funksjoner knyttet til daglig drift av fakultetet, studiesaker og servicefunksjoner vis a vis studentene, når ressurssituasjonen tillater det.
3. Styrke fakultetsrådet gjennom nye rammebetingelser der blant annet dekan går inn i fakultetsrådet.
4. Opprette instituttråd.

Det nye rektoratet mener at disse tiltakene er et viktig skritt i riktig retning og vil støtte implementeringen av disse vedtak før vi går videre til neste etappe høsten 2008, der målet er å innføre instituttstyre med beslutningsmyndighet

Før vi kommer dit må imidlertid de vedtak som allerede er gjort implementeres. Styret behandlet i sak 51/07 "Rammer for delegering, desentralisering, råd og utvalg". Den 1. august sendte universitetsdirektøren brev til fakultetene ved dekan om oppfølging av disse sakene på institusjons- og fakultetsnivå. Der ble dekanene pålagt å arbeide videre for å legge til rette for bedre arbeidsforhold for instituttlederne og for å gi de fagansatte bedre rammevilkår for forsking og undervisning.

I styrepapirene til siste styremøte ble arbeidet til den fokusgruppen som så på informasjonsrutiner ved UiS lagt fram for styret til orientering. Her listes det opp helt konkrete forslag til tiltak for å øke medvirkning og innsyn. Det er linjeledernes jobb å implementere disse vedtakene i den daglige operative virksomhet.

Sentralt i en desentralisert og demokratisk organisasjon er å sørge for at instituttene med kjerneaktivitetene blir premissgivere for fakultetets og UiSs strategi. På nettet ligger notatet "Strategi notat for perioden 2009-2020" der alle forskergrupper, fagmiljø, institutt og fakultet inviteres til å diskutere og komme med forslag til strategi for sitt fagmiljø og UiS - på kort og lang sikt.

Vi arbeider også nå med den konkrete utformingen på stillingsbeskrivelsene til instituttlederne med det utgangspunkt at det skal være like muligheter for delegering, ansvar og myndighet. Tilsvarende arbeides det med en prosjekthåndbok og med presisering av fordelingssystemene våre. Økonomisystemer er til for å øke forutsigbarheten i ressurstilgangen til instituttene. Det betyr for eksempel at når det er en overhead på prosjektene på 34%, så tas 4% til kostnader på institusjonsnivå (lovpålagt at det skal være et bidrag), mens 30% tilbakeføres til det institutt/senter som har skapt inntekten til dekning av de administrative kostnadene ved å drive prosjekter og oppdragsvirksomhet.

Fokusgruppe 7 som arbeider med "Behovet for administrativ støtte, med særlig vekt på instituttnivå og videreutvikling av studentservice", vil legge fram resultater av sitt arbeid 26. november.

Rektoratet har det syn at vi må prøve å flytte administrative ressurser fra fakultet og sentral stab til instituttene og ikke gjøre desentralisering avhengig av netto budsjettvekst, men dette krever en gjennomgang av oppgaver og arbeidsomfang. En slik gjennomgang er startet med Fokusgruppe 7, men vil nok kreve en bredere oppfølging.

Rom ble ikke bygd på en dag, og endringer i tunge, regelstyrte systemer kan heller ikke implementeres over natten. Men jeg har som rektor satt klare mål for mitt virke, og vil stå på dem. Jeg har allerede implementert endringer, og mer vil komme.

Sist oppdatert av (21.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no