Anders Langeland: På vei mot Soria Moria?


Nyskapingsuniversitet glimrer som et Soria Moria i utkastet til UiS’ strategi. Spørsmålet er om strategidokumentet vil kunne bidra til å utvikle UiS i retning av visjonen?

Av førstelektor Anders Langeland, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, publisert 13.05.08 på debattsidene på UiS.no)

Begrepet strategi ble hentet fra den militære språkbruken og SWOT-analysen ble metoden, som på norsk er: styrke/svakhet og muligheter/trusler internt og eksternt. Det underlige er at UiS-strategien ikke har en slik SWOT-analyse av hva er som styrken og svakhetene ved dagens UiS. Uten en troverdig situasjonsanalyse/diagnose er det vanskelig å lage en troverdig prognose og terapi for å bruke Galtungs ord. Her følger fem punkter som er betydelige svakheter ved dagens UiS:

Svakheter ved UiS
• Ideologien: UiS=konsernet, produktet=studenter, og virkemidlet=fagpersonalet. Denne ideologien hemmer helhetstenkning og åpner for splid og hersk. I denne sammenheng fører ideologien til en strategi som ikke er forankret hos produksjonsarbeiderne.
• Institutt/ledelse som ikke fungerer optimalt, og en dys-funksjonell organisering av byggfagene.
• Null kommunikasjon som bringer fagmiljøet videre, bare informasjon fra oven. Mangelen på dialog gjør at strategien ikke kommer til å skape levende institutter med engasjerte medarbeidere utover sitt eget fagfelt.
• Mange ansatte jobber innen nedprioriterte områder (øvrige og ikke nevnte områder i strategidokumentet). De er og føler seg oversett, arbeidsmiljøet er meget dårlig for mange (har det vært arbeidsmiljøundersøkelser siden den i 2001?).
• Den utadrettede virksomheten for å etablere nye bedrifter og skaffe donasjoner styrker noen interne områder og forsterker nedprioriteringen av andre, som igjen øker mistrivselen.

Strategidokumentet har mange gode formuleringer som mange slutter opp om, for meg beskriver denne kjernen i UiS: Levende institutter med engasjerte medarbeidere er grunnstammen ved institusjonen. Oppgaven blir så å skape og videreutvikle levende institutter, en betydelig oppgave med alle de åpenbare svakhetene vi har. Virkemidlet for å løse oppgaven er engasjerte medarbeidere. Etter at strategidokumentet er vedtatt så må det viktige arbeidet med å lage en kortsiktig strategi/taktikk som er styrende for prioriteringer og handlinger gjennomføres nedenfra og opp.

Uten et slikt kortsiktig dokument for de første to årene, vil ikke strategien bli mer enn ord, og i tillegg må den være forankret blant alle medarbeiderne, det er bare gjennom en slik forankring og eierskap at vi løper litt raskere og blir mer entusiastiske.

Sist oppdatert av (13.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no