Innspill fra IKS


Instituttleder Marie Smith-Solbakken: Strategier for å styrke språkopplæringen og måter å samordne studieprogrammene på IAS og IKS.

Dette forslaget har kommet opp ifm omstrukturering av BA. Føringer som er lagt fra fakultetet er at BA må tilpasses eksisterende MA, og at vi skal ha kompakte årsstudier (nå har vi ikke hatt årsstudier, vi har hatt 50 sp + fordypning). Det er vi i ferd med å rette opp.

Fremmedspråkmiljøet har kommet med et interessant forslag, som jeg bare ser fordeler med. Det gjør IKS sine tilbud mer kompatibel med IAS sine tilbud, det koster ikke mer, men øker mulighetene for å rekruttere flere studenter.

Vi skal behandle dette på fakultetet - og jeg vil holde rektor orientert. Jeg tror det er viktig i strategiprosessen å se på samordningsmuligheter mellom studieprogrammene på IAS og IKS.

Setter pris på at fremmedspråkene igjen vil bli profilert

Alexandre Dessingué, Forskningsleder for fremmed- og andrespråkopplæring (FFAO):


Her kommer et konkret forslag for å forsterke fremmedspråk ved UiS og i regionen. I disse tøffe økonomiske tider er det kanskje på sin plass å presisere at dette forslaget ikke vil kreve ekstraressurser for IKS/UiS.

Som dere vet utdanner UiS ikke nok fremmedspråklærere og mangel i regionen er urovekkende. IKS har en veldig sterk tradisjon innenfor litteraturvitenskap/lesevitenskap og det er veldig positivt for det akademiske miljø i Stavanger. For å rekruttere flere studenter på UiS mener jeg at FS må profileres på en mye tydeligere måte og foreslår at det etableres to tydelige studieløp innen fremmedspråk tysk, fransk og spansk. Disse studieløpene tar utgangspunkt i de aktuelle behovene samfunnet har samtidig som at de tar vare på og videreutvikler det som allerede eksisterer på UiS.

Det ene studieløp er "fremmedspråk og lesevitenskap"(1), det andre er "fremmedspråkdidaktikk"(2).

(1)For å kunne gjennomføre det første studieløp trenger vi ingen ekstraemner i de nåværende årsstudium. Det som finnes per i dag er i tråd med et lesevitenskapelig studieløp.

(2) For å kunne tilby et årstudium i fremmedspråk med didaktikk tysk/fransk/spansk kreves det å integrere et didaktikkemne (minst 10 sp) i årstudium. Det finnes per i dag under PPU-utdanning et 15 sp-emne som kan tilpasses dette behovet, ved å redusere et emne fra årsstudium til 5 sp (se vedlegg). Med dette vil FS-miljøet kunne dekke både allmennlærerutdannings- og PPUs behov innen FS.

Neste trinn er å utvikle fordypninger som er i tråd med disse to studieløp, dvs. en fordypning i fremmedspråkdidaktikk og en fordypning i fremmedspråk og lesevitenskap. Det finnes per i dag 2 fordypninger (en i tysk og en i fransk). Jeg foreslår at disse legges ned for å omstrukturere dem, slik at det ikke kreves flere ressurser for å få forslaget mitt på plass, men kun en omstrukturering (se vedlegg).

Disse to fordypninger åpner for et interessant perspektiv på masterstudium siden IKS tilbyr allerede et master innen lesevitenskap. Det gjelder kun å integrere fremmedspråk i dette eksisterende masterstudium (kompetanser har vi både i tysk og fransk). Når det gjelder et eventuelt masterstudium i fs-didaktikk det gjenstår å se hvordan dette lar seg gjøre og om det kan integreres i andre master som allerede finnes (didaktikk er en retning innen lesevitenskap og literacy, Pr. Stephen Walton fra lesevitenskap er positiv til dette), eller skal finnes (master i profesjonsutdanning??).

Hvis vi klarer dette er dermed døren åpent for Doktorgradsutdanning. IKS sammen med IAS vil være i stand til å utdanne toppkvalifiserte FSlærere eller toppkvalifiserte forskere innen humaniora med FS-kompetanser.

En fremtid for språkfag

Sist oppdatert av (31.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol