Rektor Aslaug Mikkelsen: Status for strategiprosessen, 21. januar 2008


I løpet av høstsemesteret er det avviklet strategimøter på hvert institutt og senter med UiS-ledelsen til stede. Det har kommet SWOT-analyser og innspill til strategiarbeidet fra flere hold, fra dekaner og stabsdirektører, biblioteket, StOr o.a. Det er avholdt strategiseminarer på SV-fakultetet sist fredag og i forrige uke i ledergruppen på HUM. Rektor oppfordrer alle til å ta del i strategiarbeidet i innspillsfasen i et debattinnlegg på nettet. Der minner hun også om at det finnes et eget nettsted for strategiprosessen på intranettet.

TLG har løpende diskusjoner om strategiarbeidet og hadde et strategiseminar i Stavanger og på Hjelmeland 9.-11. januar. Her ble det bestemt at det skal nedsettes ulike ”tenketanker” for å se nærmere på utviklingen av spesielle områder. Disse vil bli nedsatt så snart som mulig og senest innen utgangen av uke 4. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om disse da. I strateginotat og på ledermøter i TLG, FSG og Lederforum er den enkelte leder blitt oppfordret til å arrangere nødvendige strategiseminarer og nedsette tenketanker som fagmiljøer og ledere finner nødvendige i strategiprosessen.

Videre prosess
Styret for UiS orienteres løpende om strategiprosessen under styremøtene. Under styremøtet 14. februar vil styret med bakgrunn i SWOT-analysene få en presentasjon av de utfordringer UiS står ovenfor. De vil dessuten få informasjon om Stjernø-utvalgets innstilling og ”UiS etter Stjernø”. I tillegg vil Martin Gjeldsvik og Ole Berrefjord presentere ”Fremtidsbilder for UiS 2020”; blant annet basert på tidligere utredningsarbeid de har gjort for SR-Bank. Videre vil Jan Erik Karlsen presentere ”Hva UiS kan lære av de beste universitetene i Europa”, og styret vil få informasjon om tenketankene som er nedsatt.

På styremøtet 28. februar vil styret bli informert om retning og mulige strategiske veivalg for UiS for perioden 2009-2020, mens et høringsutkast til overordnet strategi vil bli presentert på styremøtet 10. april. På bakgrunn av høringene vil universitetsdirektøren legge fram sak for styret om overordnet strategi 5. juni.

Sist oppdatert av (06.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol