177 ansatte innplassert i nye stillinger


Som følge av styrets vedtak 8. juni om omorganisering av den administrative støttefunksjonen er det vedtatt ny bemanningsplan med stillingsbeskrivelser for fakultetsadministrasjonene, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen. 177 ansatte er nå innplassert i stillingene med virkning fra 1.1.2018.

Vedtatt bemanningsplan med stillingsbeskrivelser er tilgjengelig på ansattsidene. Hvem som er innplassert i hvilke stillinger fremgår her.

Innplassering er foretatt i samsvar med universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling.

Omorganisering gjelder fra 1.1.2018, det vil imidlertid ta litt tid før ny organisering og eventuell omfordeling av arbeidsoppgaver er helt på plass.

På nyåret vil en ta fatt på det videre arbeidet med utvikling av de administrative tjenestene ved universitetet. Da starter bl.a arbeidet med å få på plass prosessansvar og prosessnettverk for tydeligere forankring av ansvaret for prosesser, og bedre samarbeid i organisasjonen. Dette med sikte på utvikling, standardisering og løpende forbedring av prosessene.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (18.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017