Implementering av ny organisering i rute


Implementeringen av overordnet administrativ organisering og intern faglig organisering og ledelse pågår for fullt frem mot nyttår, og stadig flere brikker faller på plass. Den nye organiseringen skal være på plass fra 1. januar 2018.

Ny administrativ organisering innebærer samorganisering av både HR-funksjonen og økonomifunksjonen, samt nye fakultetsadministrasjoner som omfatter alle administrativt ansatte ved fakultetene.

Etter drøfting i sentralt hovedavtaleutvalg 16. november er i dag bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser for de nevnte enhetene sendt ut til alle involverte ansatte, som skal angi ønsket innplassering i prioritert rekkefølge. Fristen for å ønske seg innplassering i ny stilling er 3. desember. Alle ansatte skal være innplassert i ny stilling senest 18. desember. Alle har rett og plikt til å følge sine oppgaver, i den grad en ser disse videreført i ny stilling. Samtidig har alle mulighet for å ønske innplassering i andre involverte enheter enn der en hører hjemme i dag.

Intern faglig organisering innebærer både etablering av avdelinger under Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag, samt etablering av fire nye institutter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, med utgangspunkt i IPT og IMN som begge ble delt i to.

Alle vitenskapelig ansatte i de nye fakultetene og i de to instituttene ved TN som er delt, er nå formelt innplassert i sin fremtidige enhet. Innplasseringen har skjedd uten større problemer av noe slag.

Alle lederrekrutteringer i tilknytning til etablering av ny faglig struktur er i prosess. Lengst har rekruttering av ny instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk kommet. Her vil styret gjøre tilsettingsvedtak i styremøtet 23. november. De to øvrige instituttlederstillingene, samt avdelingslederstillingene ved Det helsevitenskapelige Fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag, er alle i startfasen. Målsettingen er tilsetting i disse stillingene i styrets møte 8. mars 2018. Universitetsdirektøren oppfordrer ansatte som kunne tenke seg lederutfordringer ved de nye enhetene, til å søke de ledige stillingene! Ansatte oppfordres også til å spre kunngjøringene i sine nettverk, slik at vi får flest mulig kvalifiserte søkere til disse viktige lederstillingene.

I løpet av den siste måneden har også universitetsdirektøren fastsatt nye funksjonsbeskrivelse for prodekanfunksjonene, samt funksjonsbeskrivelse for studieprogramlederne og mandat for studieprogramutvalgene. De fleste prodekanene er nå på plass, mens fakultetene har startet arbeidet med rekruttering av studieprogramledere og etablering av studieprogramutvalgene. Universitetsdirektøren vil oppfordre alle som kan tenke seg å gå inn i studieprogramlederfunksjonene, til å melde sin interesse etter hvert som disse blir bekjentgjort internt.

Oppdatert fremdriftsplan for implementering av den nye organiseringen finner du her.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (17.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017