Kontorsjefer ved omorganisering


Som følge av styrets vedtak om organisering av den administrative virksomheten fra 1.1.2018 er det nå foretatt innplassering av ledere i stilling som kontorsjef ved fakultetsadministrasjonene dedikert til institutt/senter.

Kontorsjefene skal bl.a:

  • sørge for at fakultetsadministrasjonen bidrar til at instituttet/senteret oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling
  • sørge for god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til studenter, ledere og ansatte ved instituttet/ senteret
  • bidra til økonomisk styring av instituttets/senterets samlede aktivitet, ressursutnyttelse og erfaringsutveksling på tvers i fakultetsadministrasjonen og på tvers av institutt/sentre.
  • yte studie- og forskningsadminsitrativ støtte til instituttet/senteret i henhold til den til enhver tid gjeldende arbeidsfordeling mellom universitetets fellestjenester og fakultetsadministrasjonen, yte støtte til andre driftsoppgaver som ikke ivaretas av fellestjenestene, samt sørge for at instituttet/senteret får den administrative støtte som trengs fra fellestjenestene.

Les mer om stillingsens ansvarsområde og arbeidsoppgaver i vedtatt generell stillingsbeskrivelse for kontorsjefer dedikert til institutt/senter.

Følgende ledere er nå innplassert i stilling som kontorsjef

Jonas Skrettingland
SV-IMS, pt permisjon


Einar Engebretsen
SV-IS, pt permisjon


Tone Olsen
SV-NHS


Olav Kylland
UH-IBU


Birgitte Tysdal
UH-IGIS


Ingun Leidland
UH-IKS

Ingar Lee. Foto: Jeanette Larsen.
Ingar Lee
UH-NSLA Stavanger


Lars Halvor Bjellland
UH-NSLA Porsgrunn

 

Ny stillingsbeskrivelse for kontorsjefene gjelder fra 1.1.2018.

Innplassering i øvrige stillinger
Paralellt med innplassering i lederstillinger har universitetsdirektøren startet arbeidet med utarbeidelse av bemanningsplaner for fakultetsadministrasjonene, HR-avdelingen og Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. Bemanningsplanene med stillingsbeskrivelser skal etter planen være klare medio november med sikte på innplassering av ansatte i ny organisasjon innen medio desember. Ansatte vil da også få anledning til å be om innplassering i kontorsjefstillinger som det pr i dag ikke er foretatt innplassering i.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (28.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017