Fakultetsdirektører ved omorganisering


Som følge av styrets vedtak om omorganisering og etablering av tre nye fakultet er det nå foretatt innplassering av ledere i stilling som fakultetsdirektør.

Fakultetsdirektør skal bl.a sørge for:

  • at fakultetsadministrasjonen bidrar til at fakultetet oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling
  • god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til studenter, ledere og ansatte i hele fakultetet
  • økonomisk styring av fakultetets samlede aktivitet.
  • å organisere fakultetsadministrasjonen i samsvar med overordnede føringer, og at dens samlede ressurser brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte.
  • en optimal ressursallokering og erfaringsutveksling på tvers i fakultetsadministrasjonen,

Les mer om stillingsens ansvarsområde og arbeidsoppgaver i vedtatt generell stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektører.

Følgende ledere er nå innplassert i stilling som fakultetsdirektør:


Arne Endresen
Det helsevitenskapelige fakultet


Lone Litlehamar
Det samfunns-vitenskapelige fakultet


Gro Sokn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet


Karoline Holmboe Høybo
Fakultet for utdannings-vitenskap og humaniora


Egil Kristensen
Handelshøgskolen

 

Innplassering er foretatt i samsvar med universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling.

Innplasseringene gjelder fra 4.sept, med unntak av UH hvor Høibo overtar 18.sept. Fakultetsdirektørstillingen ved Fakultet for utøvende kunstfag vil etter planen bli kunngjort ila høsten.

Kontorsjefer
Nå som fakultetsdirektørene er på plass vil universitetsdirektøren i samråd med dekanene og fakultetsdirektørene foreta innplassering av ledere i kontorsjefstillinger dedikert til institutt/senter. Innplasseringsprosessen skal etter planen være ferdig innen 25. september.

Bemanningsplan for øvrige administrative stillinger
Paralellt med innplassering i lederstillinger har universitetsdirektøren startet arbeidet med fordeling av administrative årsverk og utarbeidelse av bemanningsplaner for fakultetsadministrasjonene, HR-avdelingen og Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. Bemanningsplanene skal etter planen være klare medio november med sikte på innplassering av ansatte i stillinger innen medio desember.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017