Kvalitetssystemet ved UiS


«Universiteter og høyskoler skal ha et system for sitt kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet.»1

«Kvalitetssikringssystemet skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i hele utdanningen, inkludert praksisstudier. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet inklusive studiets relevans for arbeidslivet.»2

I tråd med forskriftene fra NOKUT og Kunnskapsdepartementet er det ved UiS selve arbeidet med kvalitet som står i fokus, heller enn kvalitetssystemet som sådan.

Det er et overordnet krav til kvalitetsarbeidet ved UiS at dette skal gjennomføres planmessig, kontinuerlig og systematisk for å sikre at utdanningene holder høg kvalitet. Arbeidet skal være beskrevet, og resultatene skal være dokumentert3. Styret ønsker samtidig at arbeidet skal bidra effektivt til at universitetets visjon, mål og hensikt oppnås.

Kvalitetssystemet ved UiS er distribuert, og dermed forankret på alle organisatoriske nivå, fra student til styre. Det inngår som en integrert del i enhver prosess som direkte eller indirekte har betydning for studiekvaliteten. Kvalitetssystemet utgjør ikke et eksternt kontrollsystem, men er en integrert del av studieprosessene og universitetets ordinære virksomhet.

Institusjonens ulike enheter utarbeider årlige planer og rapporter. Gjennom vurdering og analyser viser disse hvor godt målene og kriteriene innfris på de ulike organisatoriske nivå. På sentralt nivå er det spesielt to organ som er tillagt særlige roller i kvalitetsarbeidet. Utdanningsutvalget har særlige oppgaver knyttet til kvaliteten på innholdet i studietilbudene våre, og Læringsmiljøutvalget har særlige oppgaver knyttet til kvaliteten på omgivelsene (fysisk, virtuelt, digitalt og læringsmiljømessig) som innholdet tilbys innenfor. Rapportene og planene fra disse to organene gir prioriteringer, føringer og tiltaksplaner for utviklingen av studiekvaliteten på det institusjonelle nivå.

Norsk versjon av brosjyren om Kvalitetssystemet

og engelsk versjon

 

1), 2), 3):  «Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning»

 

 «Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (12.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Hurtigvalg

«Si ifra!» - studentenes nettbaserte meldingssystem

Utdanningsutvalget - sentralt organ som arbeider med sammensetning og innhold av studietilbudet vårt.

Læringsmiljøutvalget - sentralt organ som arbeider med de omgivelsene (fysisk, virtuelt, digitalt og læringsmiljømessig) studienes innhold tilbys i.

«UiS Veikart 2015-2017» - Læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen.

«Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025»

Europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning