FINNUT lyser ut midler til arrangementer og mobilitet


Forskningsrådets program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren lyser ut midler til workshops, seminarer og konferanser, til personlig utlandsstipend og personlig gjesteforskerstipend.

Arrangementstøtte

Det kan søkes om 20.000-150.000 til å dekke direkte utgifter som f.eks. lokaler, materiell, reisekostnader og innkjøpte tjenester. Det gis støtte til arrangementer rettet mot ulike målgrupper for programmet. Det gis for eksempel støtte til arrangementer som kan bidra til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid og arrangementer som kan bidra til kunnskapsdeling, formidling og spredning av forskningsresultater til brukere i utdanningssektoren.

Mobilitet

Personlig utenlandsstipend: Man kan søke om utenlandsstipend for 3-12 mnd. Det gis særlig forrang for postdoktor- og PhD-stipendiater, men også forskere kan søke om utenlandsstipend. Invitasjon fra utenlandsk institusjon skal vedlegges søknaden. Satser for utenlandsstipend.

Personlig gjesteforskerstipend: Det kan søkes om støtte til opphold i Norge i 1-12 mnd. for utenlandske forskere med professorkompetanse. Virkemiddelet supplementerer den løpende utlysningen UTNAM. Forskningsrådet tildeler gjesteforskerstipend som rammetilskudd til dekning av merutgifter (ikke lønn) innenfor faste satser. Bekreftelse fra gjesteforskerens institusjon og CV for gjesteforsker må vedlegges søknaden.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (27.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol