ALL 2 – rapporten er klar


Den andre - og siste - rapporten fra den internasjonale kartleggingen av voksnes lese- og mestringskompetanse (Adult Literacy and Life Skills – ALL) er publisert 20.desember 2011.

Norge var ett av de 6 landene som gjennomførte ALL i 2003 og både den internasjonale og den nasjonale rapporten fra denne første runden ble utgitt i 2005. Denne nye internasjonale rapporten fra Statistics Canada & OECD (2011), med tittelen Literacy for Life: Further Results from the Adult Literacy and Life Skills Survey, er en samlet presentasjon av resultatene til de 6 landene som deltok i 2003, sammen med de fire nye landene som gjennomførte ALL i 2007-2008.

I første runde deltok Bermuda, Canada, Italia, Norge, Sveits og USA, mens det er Australia, Nederland, New Zealand og Ungarn som nå for første gang får presentert sine resultater.

I Norge var det i underkant av 6000 voksne mellom 16 og 65 år som deltok i undersøkelsen som ble gjennomført som besøksintervju hos et representativt utvalg av befolkningen. Lesesenteret ved Universitet i Stavanger og Statistisk Sentralbyrå var ansvarlige for prosjektet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg til et omfattende bakgrunnsintervju, omfattet ALL også en kartlegging av deltakernes ferdigheter på fire områder:

  • Lesing av prosatekst (sammenhengende tekst hentet fra ulike deler av voksnes hverdagliv)
  • Lesing av dokumenttekst (tekster som inneholder figurer, tabeller m.v.)
  • Tallforståelse (numeralitet) med regneoppgaver med utgangspunkt i tekster av ulik vanskegrad
  • Problemløsning med utgangspunkt i fire hverdagssituasjoner

Norge hevder seg godt i den internasjonale sammenligningen i ALL. På leseområdet er vi fortsatt på topp i rangeringen av deltakerlandene. Ingen av de fire nye landene kommer opp mot den norske gjennomsnittsskåren verken når det gjelder å lese prosatekst eller dokumenttekst. Forskjellen til de andre 9 landene i ALL er statistisk signifikant på begge leseskalaene med unntak av på prosaskalaen, hvor Bermuda bare skårer litt dårligere enn Norge.

På måleområdet Problemløsning oppnår Nederland det beste gjennomsnittsresultatet, foran Norge og Sveits. Forskjellen mellom Nederland og Norge og mellom Norge og Sveits er ikke statistisk signifikant.

Det svakeste norske resultatet finner vi på numeralitetskalaen (tallforståelse). Her deler Sveits og Nederland førsteplassen foran Norge og forskjellen i gjennomsnittsskårer er statistisk signifikant i forhold til begge disse landene.

Samtidig som vi skal se positivt på at Norge hevder seg godt i den internasjonale sammenligningen, kan vi ikke overse at det også i Norge er en betydelig del av voksenbefolkningen som har meget svake eller svake ferdigheter i lesing og regning. Den internasjonale rapporten deler resultatene inn i fem nivåer, hvor nivå 1 er det svakeste og nivå 5 det beste. Rundt 10 prosent av nordmenn i aldersgruppen 16 – 65 år hører til gruppen med de aller svakeste lese – og regneferdighetene (nivå 1), mens mellom 20 (lesing) og 30 (regning) prosent befinner seg på nivå 2. OECD vurderer nivå 3 er et minimumsnivå for å kunne fungere tilfredsstillende i forhold til de forventninger og krav til kompetanse som forventes i arbeidsliv og hverdagsliv i dag.

En norsk kortversjon av ALL 2 – rapporten er nå under utarbeidelse og vil foreligge i Lesesenterets Monografiserie fra ALL våren 2012.

Til slutt må det nevnes at en ny internasjonal undersøkelse av voksnes basisferdigheter, PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), for tiden gjennomføres i Norge og 25 andre land. Rapporten fra PIAAC er planlagt å skulle foreligge primo oktober 2013.


Kontaktperson Lesesenteret: Egil Gabrielsen tlf: 91851022 e-post: egil.gabrielsen@uis.no

 


Sist oppdatert av Trond Egil Toft (20.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol