Vi er alle flerspråklige


Det er gjerne vanlig å se på flerspråklige som en minoritet. Åse-Kari H. Wagner, Sven Strömqvist og Per Henning Uppstad ved Lesesenteret snur på flisa i boka ’Det flerspråklige mennesket’, og hevder at vi alle er flerspråklige i større eller mindre grad.

Det er flere mennesker i verden som vokser opp som flerspråklige enn det er som vokser opp med bare ett språk. Skriftkyndige mennesker er også i en slags flerspråklig situasjon fordi kommunikasjonsvilkårene som gjelder for tale og skrift er så forskjellige. Boka handler derfor ikke om de ”avvikende” eller ”sjeldne flerspråklige”, men om oss alle.

Skolenes utfordring

Skolen har som oppgave å gjøre alle barn flerspråklige. Det å lære et skriftspråk er en av de viktigste forutsetningene for den videre kunnskapstilegnelsen i skolen. Forfatterne hevder at det å lære seg flere språk er et spørsmål om livskvalitet.

’Det flerspråklige mennesket’ presenterer ny kunnskap om forskjellige barn som har det til felles at de har en tospråklig erfaring – minoritetsspråklige, familietospråklige, utenlandsadopterte, og døve og sterkt tunghørte. Forfatterne fokuserer på skriftspråklæring og argumenterer for at et sterkere fokus på det flerspråklige perspektivet i språkopplæringen vil gagne ikke bare barn og unge med en flerspråklig erfaring, men også majoritetsspråklige.

En del av boken er viet konkrete eksempler – fra barnehage og skole – der man har lyktes i å ta ut potensialet som ligger i det å ha flere språk, og hvor alle barna profiterer på dette. Boken gir leseren praktiske og teoretiske verktøy for å arbeide med skriftspråkutvikling.

Forfatterne

  • Åse Kari Hansen Wagner er dr.art. og førsteamanuensis ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun er språk- og leseforsker med tospråklighet som ett av sine spesielle forskningsinteresser.
  • Per Henning Uppstad er fil.dr. og førsteamanuensis ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Han er lese- og skriveforsker med spesielle interesser innenfor bl.a. teori om lesing og skriving og lese- og skriveprosessen.
  • Sven Strömqvist er fil.dr. og professor ved Universitetet i Lund og professor II ved Universitetet i Stavanger. Hans spesielle forskningsinteresser er blant annet barns språkutvikling og studier av skrive- og leseprosessen hos seende, døve og blinde.

Boka er utgitt av Fagbokforlaget i samarbeid med Landslaget for Norskundervisning (LNU).


Sist oppdatert av (20.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Forside: Det flerspråklige mennesket