NFRs nye satsinger: høstens utlysninger


Forskningsrådet har startet opp flere nye samfunnsvitenskapelige programmer i 2014 og 2015, og flere av dem har store utlysninger til høsten. Her er en liten oversikt over de nye programmene og kommende utlysninger.

Forskningsrådet har startet opp flere nye samfunnsvitenskapelige programmer i 2014 og 2015, og flere av dem har store utlysninger til høsten. Her kommer en liten oversikt over de nye programmene og kommende utlysninger.

 

Det vil også holdes et infomøte ved UiS den 18. juni om de nye programmene og høstens store utlysninger fra Forskningsrådet.

 

 

Overganger til nye programmer 2014-2015:

                HAVBRUK -> HAVBRUK2

                HAVET OG KYSTEN -> MARINFORSK

                MILJØ2015 -> MILJØFORSK

                NORKLIMA (2013) -> KLIMAFORSK

                DEMOSREG -> DEMOS

                (TRANSIKK) - > TRANSPORT

                FORFI -> FORINNPOL

                Bedriftenes samansvar/ELSA -> SAMANSVAR

                 -> KULMEDIA

                VERDIKT -> IKTPLUSS

                HELSEOMSORG - > HELSEVEL

 

HAVBRUK2

HAVBRUK blir erstattet med HAVBRUK2 og lyser ut mer enn 120 mill. Kr til forskerprosjekter med frist 9. September. I tillegg lyses det ut postdoktorstipend (frist 9. Sept), innovasjonsprosjekter (frist 14. Okt) og midler til internasjonalt samarbeid (frist 9. Sept).

Prioriterte tema for forskerprosjekt

  • Tema 1: Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
  • Tema 2: Frisk fisk
  • Tema 3: Produksjonsbiologi
  • Tema 4: Havbruksteknologi
  • Tema 5: Ernæring og fôrråvarer
  • Tema 6: Akvatisk biomasseproduksjon og nye arter i havbruk
  • Tema 7: Avl og genetikk

Lenke til programside

Lenke til utlysning

 

MARINFORSK

MARINFORSK erstatter programmet “Havet og kysten” og lyser nå ut 80 mill kr til forskerprosjekt med frist 9. September. I tillegg kan man søke om alrrangementstøtte og støtte til internasjonalt samarbeid (frist 9. Sept)

Tematiske prioriteringer for forskerprosjekt:

1.     Marine økosystemer

2.     Forurensning og annen økosystempåvirkning

3.     Bærekraftig høsting og verdiskaping

4.     Forvaltning og samfunnsperspektiver

Lenke til utlysning

MARINFORSK har foreløpig ikke egen programnettside.

 

MILJØFORSK

MILJØFORSK erstatter programmet MILJØ2015, og lyser ut 65 mill. kroner til forskning på naturmangfold, kulturmiljøer og økosystemtjenester – press på arealer.

 

MILJØFORSK er Forskningsrådets hovedsatsing på landbasert miljøforskning og skal gi økt kunnskap om sentrale miljøutfordringer. MILJØFORSK skal bl.a. gi ny kunnskap om naturmangfold, kulturmiljøer, økosystemtjenester, miljøgifter og forurensninger.

Lenke til programside

Lenke til utlysning

 

KLIMAFORSK

KLIMAFORSK startet opp i 2014, som oppfølgeren til NORKLIMA. KLIMAFORSK lyser nå ut 80 mill klimasystemforskning med frist 9. Sept. I tillegg kan man søke om midler til utenlandsopphold, gjesteforskerstipend og arrangementsstøtte, kommunikasjon og formidling av klimaforskning med frist 27. Mai 2015.

 

Programmet skal gi økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, om effekter av klimaendringer på natur og samfunn og om hvordan samfunnet kan og bør omstilles for å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

 

Lenke til programside

Lenke til utlysning

 

TRANSPORT

TRANSPORT er Forskningsrådets nye strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport. Programmet er tiårig og vil gå fra 2015-2024.

TRANSPORT lyser ut midler til forskerprosjekt med frist 27. Mai 2015, i tillegg har programmet løpende frist for å søke arrangementsstøtte, nettverksstøtte og støtte til forprosjekt til innovasjonsprosjekt.

 

Lenke til programside

Lenke til utlysning

 

DEMOS

Program for Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS) er et handlingsrettet tiårig forskningsprogram som skal bidra til å utvikle kunnskap for demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning.

DEMOS lyser ut 75 mill. kroner til forskning om demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning med frist 9. Sept.

Lenke til programside

Lenke til utlysning

 

FORINNPOL

Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk, FORINNPOL, er Forskningsrådets nye satsing som bygger på erfaringer fra FORFI-programmet. Programmet har foreløpig ingen programplan, men vil ha et budsjett på 15-20 mill. Kr årlig. Det er forventet en senterutlysning i 2015.

 

SAMANSVAR

SAMANSVAR er et program for forskning om ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programmet vil konsentreres om to prioriterte forskningsområder og en utviklingskomponent:

  • Forskning om ansvarlig innovasjon
  • CSR-forskning (CSR; Corporate Social Responsibility – bedriftenes samfunnsansvar)
  • Utvikling av samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI – Responsible Research and Innovation)

Lenke til programside

 

KULMEDIA

KULMEDIA er et handlingsrettet forskningsprogram som skal bidra med ny, forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres økonomiske og teknologiske betingelser.

 

Lenke til programside

 

IKTPLUSS

IKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og -innovasjon. lProgrammet skal bidra til løsninger på viktige samfunnsutfordringer som helse og omsorg, samfunnssikkerhet, offentlige tjenester og energi og miljø. IKTPLUSS lyser ut midler til fyrtårnprosjekter innenfor helse, omsorg og velferd. Obligatorisk skisse må sendes innen 10. juni

 

Lenke til programside

Lenke til utlysning

 

HELSEVEL

HELSEVEL - «Gode og effektive helse-, omsorg- og velferdstjenester» er den viktigste og største enkeltaktiviteten i Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år. Hovedmålet til HELSEVEL er å øke kvaliteten, kompetansen og effektiviteten i statlige og kommunale tjenestetilbud.

 

Det forventes en utlysning tidlig på høsten 2015.  

 

HELSEVEL

Programplandokument

 

Ta kontakt med Forsknings- og innovasjonsavdelingen om dere planlegger søknader til Forskningsrådet, eller hvis dere ønsker mer informasjon om programmene. Lena Forgaard for helse/velferdsrelaterte prosjekter og Vibeke Bull for alle andre type prosjekter.

Se også oversikten på våre ansattsider over kommende utlysninger i Forskningsrådet.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (10.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no