Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025


Styret ved UiS vedtok i møte 12. mars 2015 ny Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025. Planen gjelder for alle ansatte og studenter ved UiS. Universitetsdirektøren mener det er av stor betydning at denne handlingsplanen blir institusjonell, og at alle berørte parter bidrar til å gjøre UiS mer tilgjengelig og mer universelt utformet, både fysisk og pedagogisk.

Samtidig er det viktig at de som har fått ansvar i henhold til planen, følger opp og har et ønske om å bidra.

Alle studenter skal ha lik rett til utdanning. Universell utforming og tilrettelegging er nedfelt i FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Europarådet har egne resolusjoner på universell utforming for utdanninger og rett til full deltagelse gjennom universell utforming. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet har som målsetting at Norge skal være universelt utformet i 2025. Kunnskapsdepartementet har pålagt alle høyere utdanningsinstitusjoner å utforme egne handlingsplaner for studenter med behov for tilrettelegging i studiesituasjonen. Universitets- og høgskoleloven fastslår at læringsmiljøet skal utformes etter prinsippet om universell utforming (§ 4-5). Universell utforming betyr at så langt det er mulig, skal den vanlige løsningen være tjenlig for alle. 

Med dette bakteppet ønsker Universitetet i Stavanger å være så godt universelt utformet at man har minst mulig behov for individuell tilrettelegging for enkeltstudenter og for ansatte. UiS har som målsetting å være «inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere til mangfold og likestilling». Videre skal Universitetet i Stavanger ha et «godt og universelt utformet læringsmiljø og være kjent for sin gode studentservice og aktive medvirkning fra studentene» (Strategidokumentet 2009- 2020).

 

Universitetsstyret gjorde følgende vedtak i sak US 14/15 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025:

 

Styret ved Universitetet i Stavanger godkjenner og iverksetter Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025 og ber universitetsdirektøren iverksette planen.

 

Handlingsplanen vil bli fulgt opp av både utdanningsutvalget (UU) og av kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU). Utvalgene vil ta inn i sine rutiner hvordan planen skal vurderes og rapporteres og hvordan revisjon skal gjennomføres. Det vil legges frem sak for UU og KLU i mai angående dette. Alle berørte enheter og ansvarlige ifht handlingsplanen vil få informasjon når denne saken er behandlet. Planen finner du her, og på følgende nettside: http://ansatt.uis.no/planer-prosesser-og-rapporter/strategi-planer-og-rapporter/strategi-planer-og-rapporter-article26866-6568.html


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (15.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol