Nytt om fellesgrader og samarbeid - våren 2015


Les om vårens søknadsrunde i Erasmus Mundus, ny utlysning i Nordic Master Programme og erfaringsprosjekter.

Erasmus+ Joint Master Degrees – søknadsrunden vår 2015

Informasjon om søkningen til Erasmus +Joint Master Degrees (også kjent som Erasmus Mundus) er nå tilgjengelig. Den viser et totalt søkertall på 78 prosjekter. Dette er noe opp fra søknadsrunden i 2014, men er fortsatt under halvparten av søknadstallene fra 2. programperiode. Tre norske institusjoner deltar i søknader denne gangen, men ingen av dem som koordinator. Det forventes at støtte vil bli gitt til 15-20 nye prosjekter, noe som fortsatt er under det årlige gjennomsnittet for forrige programperiode. De lave tildelingstallene skyldes at man i tillegg til de nye prosjektene også må dekke kostnadene ved utfasingen av prosjektene fra periode 2 (2009-2013).

Også i de andre nordiske landene er interessen merkbart lavere enn før:

Danmark: 1 søknad (som partner)Finland: 6 søknader, herav 2 som koordinatorSverige: 5 søknader (som partner)Island: 2 søknader (som partner)

Resultatene fra tildelingsrunden vil trolig bli kjent over sommeren.

 

Nordic Master Programme – ny utlysning

Nordic Master Programme er nå etablert som et permanent tiltak, etter fem utlysninger i en pilotfase. Det administrative ansvaret for programmet er lagt til CIMO i Finland (SIUs søsterkontor). Den første utlysningen i programmet ble publisert 16.03.2015, med søknadsfrist 16.09.2015. Det er avsatt midler til fire tildelinger, to av disse skal være tematisk definert, men innenfor forholdsvis vide rammer, mens de to siste er helt frie mht tematikk. Hvert prosjekt kan tildeles inntil 1,5 mill DKK, hvorav en betydelig del skal brukes til å støtte mobilitet i programmets første leveår.

Den grunnleggende målsettingen for tiltaket er fortsatt å støtte utviklingen av høykvalitetsprogrammer i Norden, men støtten er i større grad rettet mot de første årene av gjennomføring, mens det tidligere bare var støtte til utvikling.

Informasjon om utlysningen kan man finne her.

 

JDAZ – Joint Degrees from A to Z

Mange institusjoner har etter hvert fått erfaring fra arbeid med fellesgrader, først og fremst organisert gjennom støtteordninger som Erasmus Mundus, Nordic Master el. Det er altså en god del kompetanse rundt omkring, og det finnes også mye oppsamlet erfaring som kan hentes fra ulike kilder. Det kan imidlertid være en utfordring å finne fram til de aktuelle kildene.

Målsettingen for JDAZ har vært å samle så mye som mulig av den informasjonen som finnes på ett sted, og dermed bli den viktigste referanseguiden på feltet. Men i tillegg til å gi referanser til andre nettsteder og dokumenter, er JDAZ også en veileder på feltet.

JDAZ ble lansert den 12.03, og kan lastes ned herfra.

Prosjektet har vært finansiert gjennom Erasmus Mundus, og har vært organisert av NUFFIC i Nederland og CIMO i Finland, med bidrag fra flere andre nasjonalkontor (bl a SIU) og eksperter på feltet.

 

EM-ACE – Promoting Erasmus Mundus Towards European Students: Activate, Communicate, Engage

EM-ACE er et prosjekt som er finansiert gjennom Erasmus Mundus og fokuserer på promotering av Erasmus Mundus overfor europeiske studenter. Prosjektet har vært gjennomført av et konsortium ledet av Sapienza University of Rome. Prosjektet har sin avslutningskonferanse i Roma 22.05.2015.

Mer informasjon om prosjektet

Om konferansen

 

Kontaktseminar i Colombia og Peru.

SIUs svenske søsterkontor UHR har i mange år arrangert turer/kontaktseminar for representanter for svenske institusjoner til ulike land eller regioner. Disse seminarene har vært svært vellykket og er etterspurt blant svenske institusjoner Sverige, og har resultert i mange felles prosjekter. Til årets tur, som går til Colombia og Peru, har UHR åpnet for en begrenset deltakelse også fra de andre nordiske landene, med 5-6 plasser per land. Interesserte må henvende seg til SIU v/Frank Moe (frank.moe@siu.no) for å få mer informasjon om reisen og evt melde seg på.


Sist oppdatert av Trym Holbek (13.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol