Resultatene i medarbeiderundersøkelsen presentert


UiS går fram på de fleste indikatorene på medarbeiderundersøkelsen for 2015.

De overordnede resultatene i undersøkelsen ble lagt fram på et allmøte tirsdag 3. mars 2015.

Institutter og avdelinger vil få sine resultater på egne interne møter.

I alt ble det sendt ut 1233 skjema. Svarprosenten ble 77, noe som anses som høyt innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Referansegrunnlaget for undersøkelsen er «Virksomheter 2012», 195 virksomheter i norsk arbeidsliv med til sammen 120.000 ansatte.

Klar nedgang i mobbing
Mobbetallene ved UiS har gått kraftig ned siden den første medarbeiderundersøkelsen i 2009.

Da kom det fram at UiS som institusjon hadde høyere mobbetall enn landsgjennomsnittet. 9,5 prosent oppga da at de hadde blitt mobbet en gang eller oftere de siste seks månedene.

På medarbeiderundersøkelsen i 2015 svarte 4,8 prosent at de hadde blitt mobbet i løpet av de siste seks månedene.

– Nedgangen i egenopplevd mobbing er en av de aller klareste tendensene i undersøkelsen. Når det gjelder mobbing på arbeidsplassen ligger UiS nå klart under det som er snittet i norsk arbeidsliv, påpekte organisasjonspsykolog Jan Norman Bjørkmo fra Stamina Sensus som har levert medarbeiderundersøkelsen, på allmøtet.

– Hadde det ikke vært for at vi gikk i gang med medarbeiderundersøkelser i 2009 hadde vi kanskje ikke kjent til at mange følte seg mobbet. Resultatet nå viser at arbeidet vi har nedlagt på dette området har gitt effekt, kommenterte universitetsdirektør John Møst.

Kjønn og alder
Det er også sett på kjønns- og aldersforskjeller i undersøkelsen. Her kommer det fram at menn opplever en økt jobbtilfredshet, mens kvinner står på stedet hvil i forhold til undersøkelsen i 2013. Kvinner opplever også en litt lavere medvirkning.

Når det gjelder spørsmålet om sosial støtte er det framgang for både menn og kvinner, men kvinner opplever den sosiale støtten fra kolleger som bedre enn det menn gjør.

– Det er en del interessante endringer i forholdet mellom kvinner og menn som vi ikke umiddelbart ser noen forklaring på, sa Bjørkmo.

Når det gjelder alder er det den eldste gruppen, de over 62 år, som har størst fremgang i undersøkelsen. De scorer også best på veldig mange av temaene.

– Ingen av de andre gruppene var for eksempel i nærheten av den eldste gruppen på spørsmålet «arbeidsglede», påpekte Jan Norman Bjørkmo.

Hovedtemaene
Undersøkelsen ser på i alt 13 hovedtema. 

På temaet «Jobbkrav» ligger UiS veldig nær snittet i norsk arbeidsliv.  «Rolleforventninger» viser en liten nedgang fra forrige undersøkelse, men resultatet er fortsatt nær snittet for norsk arbeidsliv.

Mange ansatte ved UiS opplever at de har høy grad av kontroll over eget arbeid. Her ligger resultatet over snittet for norsk arbeidsliv.

Jan Norman Bjørkmo påpekte at UiS scorer generelt høyt på positive utfordringer i arbeidet.

– Dette er faktisk et av de viktigste temaene i undersøkelsen og et av de som sier mest om hvordan folk har det på jobb, sa han.

Engasjement i organisasjonen
På temaet «Engasjement i organisasjonen» viser undersøkelsen en reell framgang fra sist med en økning i score på 2, fra 68 til 70.

Temaet «Ledelse» får en litt høyere score enn sist, fra 72 til 73.

«Sosialt samspill» viser også en liten fremgang og resultatet her ligger nå rett på snittet for arbeidslivet. «Mestring av arbeidet» har en score på 78, det samme som sist.

Litt færre har rapportert at de opplever forskjellsbehandling og den generelle jobbtilfredsheten har gått litt frem i forhold til forrige undersøkelse.

Litt flere enn sist opplever imidlertid en utmattelse i arbeidet. Temaet «Krav til læring» som blant annet innbefatter i hvor stor grad arbeidsoppgavene som blir tildelt står i forhold til ressurser som er tilgjengelige, viser også en liten tilbakegang.

«Medvirkning», «Samarbeid og administrativ teknisk støtte», «Karriereutvikling» og «Samspill mellom arbeid og privatliv» har også alle en liten tilbakegang på ett punkt på skalaen.

I hovedrapporten (pdf) for medarbeiderundersøkelsen kan du lese mer om resultatene.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (05.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Mennesker som går i en foaje
Resultatene for medarbeiderundersøkelsen ble presentert på et allmøte 3. mars 2015. (Illustrasjonsfoto)
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no