Ekstra bevilgning til verifiseringsmidler gjennom FORNY2020


Det vil bli lyst ut ca. 100 millioner kroner ekstra til nye verifiseringsprosjekter med frist 15. april 2015, kl 1300. Nystartede bedrifter basert helt eller delvis på resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner kan søke midler til forretningsmessig og teknologisk verifisering av forskningsresultater.

Målsetting med ordningen

FORNY2020 er et av Forskningsrådets virkemidler for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet - og et offentligvirkemiddel som skal styrke og skape nytt forskningsbasert næringsliv i Norge. Programmets viktigste oppgave er å stille til rådighet midler i tidlig fase av kommersialiseringsarbeidet og gjøre prosjektene investorklare. Programmet retter seg mot alle fag- og næringsområder.

FORNY2020s verifiseringsprosjekter skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Verifiseringsmidlene skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter. Målsettingen med verifiseringsaktivitetene er å redusere risikoen i prosjektet tilstrekkelig til at næringsliv og investorer vil gå inn og bidra til videre kommersialisering og industrialisering.

Prosjektene vil bli fulgt opp underveis i prosjektforløpet og ville kunne opp- og nedskaleres eller termineres, avhengig av de resultatene som oppnås underveis i prosjektet.

For mer informasjon om programmet, se programplanen (PDF-504.4 KB) .

Krav til prosjektet

Utlysningen gjelder nye prosjekter som ikke har eller har hatt finansiering fra FORNY2020 verifisering tidligere. (FORNY2020 åpner for videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter. Dette søkes gjennom en egen utlysing med løpende frist.)

Prosjektsøknader som ble sendt inn til fristen 3. september 2014 og fikk avslag, kan ikke søke denne gangen. Derimot er det fullt mulig for disse prosjektene å omarbeide søknadene og søke ved neste utlysning med frist 6. september 2015 for midler for 2016.

 

Formkrav til søknad og prosjektbeskrivelse

  • Søknaden og prosjektbeskrivelsen (DOCX-28.5 KB) skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Søknaden og prosjektbeskrivelsen vil bli behandlet konfidensielt. Unntak er prosjektsammendraget i den elektroniske delen av søknaden som skal være ikke-konfidensielt og på norsk.
  • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider. Mal for prosjektbeskrivelse skal benyttes.
  • Skjema med  opplysninger om søker skal fylles ut av alle søkere som ikke har mottatt finansiering fra FORNY2020 i 2014 (revidert mal legges ut innen 4. mars).
  • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet, hver på maksimalt 1 A4-side, skal vedlegges.
  • Intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere skal vedlegges.

Andre vedlegg vil ikke bli vurdert av ekspertpanelet.
 

Økonomi

  • Godkjente prosjektkostnader er personalkostnader (eget personell, frikjøp av FoU-personell, innleie av personell), driftskostnader, utstyr, kjøp av tjenester og andre kostnader.
  • Maksimal sats for timekostnader er 1,2 promille av nominell lønn, med et tak på kr 1100 per time.
  • FORNY2020 kan bidra med opptil 80% av godkjente prosjektkostnader. Støttegraden vil blant annet være avhengig av bestemmelser i statsstøtteregelverket.
  • Revisorgodkjenning av prosjektregnskapet ved prosjektslutt kan bli krevet.

Les mer om utlysningen her.

Ta kontakt med  prosjektledere i Prekubator TTO dersom det er prosjekter som dere ønsker å løfte frem.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (02.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no